Breaking News
Home / บริการของสำนักพุทธ (page 22)

บริการของสำนักพุทธ

ครั้งที่ ๙ วันที่ ๓๐ มี.ค. ๕๘

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ๑. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ๑.๑ พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ าณวีโร ป.ธ. ๗ M.A.) วัดปทุมคงคา แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะภาค ๗๑.๒ พระครูโสภิตวัชรกิจ วัดบางลำภู ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เจ้าคณะอำเภอบ้านแหลม ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านแหลม๑.๓ พระครูศรีวิสุทธิสารเมธี วัดดงกลาง ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น เจ้าคณะอำเภอพระยืน ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพระยืน๑.๔ พระครูสีลสารคุณ วัดโพนแพง ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น เจ้าคณะอำเภอหนองนาคำ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองนาคำ๑.๕ พระมหาสมม์ปสพพ์ภพพ์ โชติปญฺโ ป.ธ. …

Read More

ครั้งที่ ๘ วันที่ ๒๐ มี.ค. ๕๘

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันศุกร์ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ๑. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ๑.๑ พระวิจิตรธรรมนิเทศ (ดำเนิน อตฺถจารี ป.ธ.๔ น.ธ. เอก) วัดราชบุรณะ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดชุมพร๑.๒ พระศรีปริยัติบดี (เจือ กิตฺติปญฺโ ป.ธ. ๙ ศษ.บ.) วัดมุมป้อม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช รูปที่ ๑๑.๓ พระครูปริยัติคุณาสัย (รั่น อาริโย ป.ธ. ๔ น.ธ. เอก พธ.บ. M.A.) วัดประดู่พัฒนาราม ตำบลท่าวัง …

Read More

ครั้งที่ ๗ วันที่ ๓๐ มี.ค. ๕๘

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันอังคาร ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ๑. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ๑.๑ พระสิริธรรมาจารย์ (จิตติ สุภาจาโร ป.ธ. ๗ พธ.บ.) วัดพระธาตุคีรีเขต ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดพังงา๑.๒ พระครูไพบูลพัฒนาภรณ์ (เฮียง จารุวณฺโณ น.ธ. เอก ป.บส. พธ.บ.) วัดเขาถ้ำ ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี๑.๓ พระครูกาญจนประภัสสร วัดถ้ำมะเดื่อ ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เจ้าคณะตำบลศรีมงคล ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลศรีมงคล๑.๔ พระครูปริยัติปัญญาธิคุณ วัดใต้ดงใหญ่ ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม …

Read More

ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๗ ก.พ. ๕๘

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วันศุกร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ๑. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ ดังนี้ ๑.๑ อนุมัติให้คณะผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวงเดินทางไปเปิดสอบธรรมสนามหลวง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา รวม ๑๖ แห่ง จำนวน ๑๘ รูป ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ คือ๑. พระศรีวิสุทธาภรณ์ วัดบรมนิวาส กรุงเทพมหานคร๒. พระวิสุทธิคณาภรณ์ วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพมหานคร๓. พระครูธรรมาธิการ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร๔. พระครูภาวนาโสภณ วัดป่าธรรมโสภณ จังหวัดลพบุรี๕. พระพรหมมังคลาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร๖. พระมงคลสุธี วัดสุนทรประดิษฐ์ จังหวัดพิษณุโลก๗. พระสรภาณโกศล วัดไตรมิตรวิทยาราม …

Read More