Breaking News
Home / บริการของสำนักพุทธ (page 20)

บริการของสำนักพุทธ

ครั้งที่ ๒๗ วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๕๗

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ๑. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ๑.๑ พระพรหมโมลี วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง แม่กองบาลีสนามหลวง๑.๒ พระราชสุตาภรณ์ (ประชัน ตปญฺโ ป.ธ. ๕ น.ธ. เอก) วัดปากน้ำ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค ๔๑.๓ พระราชปัญญาเวที (ริด ริตเวที ป.ธ. ๙ กศ.ม.) วัดตากฟ้า ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค ๔๑.๔ พระธรรมเสนานุวัตร (บำรุง านุตฺตโร ป.ธ. ๗) …

Read More

ครั้งที่ ๒๖ วันที่ ๒๘ พ.ย. ๕๗

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๗ วันศุกร์ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ๑. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ๑.๑ พระครูสิริปริยัติโสภิต (บุญเรือง านทตฺโต ป.ธ. ๕ น.ธ. เอก ศน.บ.) วัดสว่างวารี ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม๑.๒ พระมหามงคล มงฺคลคุโณ ป.ธ. ๗ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร๑.๓ พระครูพิทักษ์ชินวงศ์ วัดกลาง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอนางรอง๑.๔ พระมหากมลชัย กมโล ป.ธ. ๖ น.ธ. เอก วัดพระธาตุพนม …

Read More

ครั้งที่ ๒๕ วันที่ ๒๐ พ.ย. ๕๗

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ๑. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ๑.๑ พระเทพโสภณ (ปรีชา อภิวณฺโณ ป.ธ. ๙) เจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค ๘๑.๒ พระราชเมธี (วิชา อภิปฺโ ป.ธ. ๗) ผู้ช่วยวัดไตรมิตรวิทยาราม แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค ๘๑.๓ พระราชวิสุทธิโมลี (มนู สุมโน ป.ธ. ๙) ผู้ช่วยวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค ๙๑.๔ พระราชปริยัติโมลี …

Read More

ครั้งที่ ๒๔ วันที่ ๓๐ พ.ย. ๕๗

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๗ วันจันทร์ ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ๑. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ๑.๑ พระมหาธีรพงษ์ ธีรวํโส ป.ธ. ๙ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ฝ่ายศาสนศึกษา๑.๒ พระมหาบุญทัน ธีรงฺกุโร ป.ธ. ๕ น.ธ. เอก พธ.บ. M.A. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา๑.๓ พระมหาประจวบ ยุตฺตโยโค ป.ธ. ๘ พธ.ม. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม …

Read More