Breaking News
Home / บริการของสำนักพุทธ (page 20)

บริการของสำนักพุทธ

การขออนุญาติสร้างวัด

การสร้างวัดในพระพุทธศาสนา  ตามมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๓๕  บัญญัติว่า “วัดมีสองอย่าง (๑) วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา (๒)  สำนักสงฆ์ ...........” และมาตรา ๓๒  บัญญัติว่า “การสร้าง  การตั้ง  การรวม  การย้าย  การยุบเลิกวัด  และการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  ให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ..............”  ดังนั้น  การจะสร้างวัดขึ้นในพระพุทธศาสนาให้ถูกต้องเป็นวัดโดยสมบูรณ์  มีเขตวิสุงคามสีมาที่ได้รับพระราชทานเพื่อพระสงฆ์กระทำสังฆกรรมได้ตามพระธรรมวินัย  จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ขั้นตอน  และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง  ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗)ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕  หมวด ๑ การสร้างวัด หมวด ๒ การตั้งวัด และหมวด  ๖  การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา …

Read More

ผลการคัดเลือกวัดพัฒนาตัวอยางที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอยาง และอุทยานการศึกษาในวัด

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี ๒๕๕๘ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

Read More

ระเบียบมหาเถระสมาคมว่าด้วยสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๘

{gallery}piew/20160127_sorthorjor{/gallery}

Read More

ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๘

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ๑. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ๑.๑ พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย ป.ธ. ๗) วัดสระเกศ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะภาค ๑๒๑.๒ พระราชเวที (สุรพล ชิตาโณ ป.ธ. ๙ พธ.บ. ศษ.บ. อ.บ.) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค ๑๒๑.๓ พระครูโสภณปัญญาวัฒน์ วัดช่องลม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี ๒. อนุมัติการขอลาออก/พ้นจากตำแหน่ง ๒.๑ อนุมัติ …

Read More