Breaking News
Home / บริการของสำนักพุทธ (page 18)

บริการของสำนักพุทธ

พระพุทธศานาในโลก

การเรียนรู้พระพุทธประวัติโดยสังเขป ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประเภทอเทวนิยม  และเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากศาสนาหนึ่งของโลก  รองจาก  ศาสนาคริสต์  ศาสนาอิสลาม  และศาสนาฮินดู ประวัติความเป็นมาของศาสนาพุทธ เริ่มตั้งแต่สมัยพุทธกาล  ผู้ประกาศศาสนาและเป็นศาสดาของศาสนาพุทธคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เมื่อวันขึ้น ๑๕ ค่ำ  เดือนวิสาขะหรือเดือน ๖ ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์  ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม  แค้วนมคธ  ประเทศอินเดีย  ๔๕ ปี  ก่อนพุทธศักราช  ปัจจุบันสถานที่นี้  เรียกว่า  พุทธคยา  อยู่ห่างจากเมืองคยาประมาณ  ๑๑ กิโลเมตร  ประวัติความเป็นมาของพุทธศาสนาหลังจากการแพร่หลายไปทั่วอินเดีย  หลังพุทธปรินิพพาน ๑๐๐  ปี  จึงแตกเป็นนิการย่อย  โดยนิกายที่สำคัญคือ เถรวาทและมหายาน นิกายมหายานได้แพร่หลายไปทั่วเอเชียกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และเอเชียตะวันออก  เมื่อศาสนาพุทธในอินเดียเสื่อมลง  พุทธศาสนามหายานในเอเชียกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เสื่อมตามไปด้วย  ยังคงเหลือในจีน  ทิเบต  ญี่ปุ่น  เวียดนาม  ส่วนนิกายเถรวาทได้เฟื่องฟูขึ้นอีกครั้งในศรีลังกา  และแพร่หลายไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  พุทธศาสนา  ได้แพร่หลายไปยังโลกตะวันตกตั้งแต่ครั้งโบราณ  แต่ชาวตะวันตกหันมาสนใจพุทธศาสนามากขึ้นในยุคจักรวรรดินิยมและหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ชาติกำเนิดของพระพุทธเจ้า …

Read More

การปฏิบัติพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

พุทธศาสนพิธี ความสำคัญของศาสนพิธี การกระทำบุญกุศลในทางพระพุทธศาสนาของเรานั้นมีมากมายหลายอย่างต่างกันไป ตามแต่ละวิธีการที่จะเกิดขึ้นนั้น ๆ และแต่ละอย่างล้วนเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญ แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเพณีและวัฒนธรรมประจำชาติ – ศาสนา – องค์พระมหากษัตริย์ และประจำจิตใจของพุทธศาสนิกชนคนไทยของเรามาเป็นเวลานับเป็นพัน ๆ ร้อย ๆ ปีผ่านมา และจะมีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปตลอดกาลนาน เมื่อกล่าวโดยจำเพาะเจาะจงแล้ว มูลเหตุแห่งการทำบุญมี ๓ ประการด้วยกัน คือ ๑. บุญในวันสำคัญของชาติ ศาสนา องค์พระมหากษัตริย์ ๒. บุญประจำประเพณีในเทศกาลต่าง  ๆ เช่น ตรุษสงกรานต์ สารท เข้าพรรษา ออกพรรษาเป็นต้น ๓. บุญที่มีความเกี่ยวข้องเฉพาะตัวบุคคล บุญตามข้อ ๑ – ๒ นั้น เป็นหน้าที่ของคนไทยชาวพุทธทั้งหลายจะพึงกระทำบำเพ็ญเป็นสามัคคีธรรมร่วมกันตามแต่ละสถานที่ และท้องถิ่นนั้น ๆ ส่วนบุญตามข้อ ๓  นั้น  เป็นหน้าที่ของผู้เป็นเจ้าภาพ  และญาติมิตรจะพึงกระทำกันเป็นการเฉพาะ และยังแบ่งบุญนี้ออกเป็น  …

Read More

การศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

สรุปหลักพุทธศาสนา ๑.พุทธศาสนามีหลักการเดียวกับวิทยาศาสตร์ คือ ๑. สอนอย่างมีเหตุผล ๒. ศึกษาจากของจริงที่มีอยู่จริง ๓. เชื่อจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ๒.คำสอนทั้งหมดของพุทธศาสนาสรุปอยู่ที่ ๑. ละเว้นความชั่วทั้งปวง ๒. ทำความดีให้เต็มเปี่ยม ๓. ทำจิตให้บริสุทธิ์ ๓.พุทธศาสนามีคำสอนอยู่ ๒ ระดับ คือ ๑. ระดับศีลธรรม หรือระดับต่ำ ที่สอนให้ละเว้นความชั่ว และทำความดี โดยเอาไว้สอนคนที่ความรู้น้อย เช่นชาวบ้าน ๒. ระดับสูง ที่สอนให้ทำจิตให้บริสุทธิ์ หรือดับทุกข์ของจิตใจในปัจจุบัน โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ โดยเอาไว้สอนคนที่มีความรู้ ๔.คำสอนที่สำคัญของพุทธศาสนาก็คือ คำสอนระดับสูง คือ เรื่อง อริยสัจ ๔ อันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดับทุกข์  อันได้แก่ ๑. ทุกข์    คือเรื่องความทุกข์ของจิตใจมนุษย์ในปัจจุบัน ๒. สมุทัย  คือเรื่องสาเหตุของความทุกข์ทั้งปวง ๓. นิโรธ   …

Read More

วิธีปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามหลักสติปัฏฐาน ๔

การเผยแผ่หลักธรรม องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลก  ทรงแสดงวิปัสสนากัมมัฏฐานญาณอันสูงสุด  รู้เห็นตามทัศนะที่มีอยู่จริง  ดุจพระอาทิตย์อุทัยยังโลกให้สว่างฉะนั้น บรรดาสาวกของพระพุทธองค์ได้รับฐานะที่ตั้งของการงานที่ให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงด้วยอาการต่างๆ มาศึกษาปฏิบัติ  จนประทับใจ มนุษย์และเทวดาทั้งหลายเป็นอันมาก ยากที่จะหาสิ่งใด ๆ  ที่มีค่าในโลกมาเปรียบเทียบได้ สิ่งนั้น คือ “วิปัสสนากัมมัฏฐาน” อันเป็นแนวทางที่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดโดยส่วนเดียว เรียกว่า “วิสุทธิมรรค”  คือ ทางแห่งความบริสุทธิ์ เมื่อบุคคลใดได้ดำเนินไปตามนี้จนถึงที่สุดแล้ว ย่อมถึงจุดหมายปลายทาง คือพระนิพพานอันเป็นที่บริสุทธิ์สิ้นกิเลสและพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงตามพุทธประสงค์ที่ต้องการจะให้สรรพสัตว์ได้เข้าถึง หรือได้รู้เห็นพระสัทธรรมที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบในพระศาสนานี้ (ขุนสรรพกิจโกศล, ๒๕๐๙ ; ๑๑๐) การปฏิบัติวิปัสสนาหรือสติปัฏฐาน ๔  (The four foundation of  mindfulness) นี้ เป็นวิชาที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ  เป็นวิชาที่ไม่ลึกลับ ไม่ใช่ของยากและก็ไม่ง่ายนัก เป็นสิ่งที่ทำได้ทุกเพศ ทุกวัย ไม่จำกัดด้วยกาล ด้วยสถานที่ และผู้ปฏิบัติพึงรู้ได้ด้วยตนเอง  ได้ผลทันตาเห็น  ไม่ต้องรอถึงชาติหน้า  โรงเรียนและตำราที่ใช้ศึกษาและปฏิบัติก็คือร่างกายของเราอันยาววา หนาคืบ กว้างศอก  มีสัญญาใจครอง …

Read More