Breaking News
Home / บริการของสำนักพุทธ / หนังสือสำนักพุทธฯ

หนังสือสำนักพุทธฯ

บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ ๒๕๖๒

บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ ๒๕๖๒ คลิกที่นี่ โดย มหาเถรสมาคม, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดาวน์โหลดหนังสือ ดาวน์โหลด !!

Read More

แผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๒๕๖๑-๒๕๖๔

แผนแม่บทการเผยแผ่พะพุทธศาสนา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔) คลิกที่นี่

Read More

บทเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๘

บทเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๘ คลิกที่นี่ โดย มหาเถรสมาคม, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Read More

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ โดย กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดาวน์โหลดหนังสือ ดาวน์โหลด !!

Read More