Breaking News
Home / บริการของสำนักพุทธ / ดาวน์โหลดคู่มือ/แบบฟอร์ม (page 10)

ดาวน์โหลดคู่มือ/แบบฟอร์ม

ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองให้เปลี่ยนวีซ่าแก่ชาวต่างประเทศ

ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองให้เปลี่ยนวีซ่าแก่ชาวต่างประเทศผู้เข้ามาศึกษาหรือปฏิบัติธรรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อมูลการขอหนังสือรับรองเปลี่ยนวิซ่า   คลิกที่นี่ แบบฟอร์มขอเปลี่ยนวิซ่า                         คลิกที่นี่

Read More

แบบคำขอรับเงินอุดหนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

แบบคำขอรับเงินอุดหนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ   คลิกที่นี่  

Read More

แบบฟอร์มขอความเห็นชอบการจัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ประเภทสามัญศึกษา

แบบฟอร์มขอความเห็นชอบการจัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ประเภทสามัญศึกษา  คลิกที่นี่  

Read More