Breaking News
Home / บริการของสำนักพุทธ / การเผยแผ่หลักธรรม (page 2)

การเผยแผ่หลักธรรม

            ต้นแบบ / แบบจำลอง (Model) ของการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในหน่วยงานภาครัฐ สามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินงานได้ จำนวน ๕ แบบ จัดทำโดย  ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา กองพุทธศาสนศึกษา  โทร.๐ ๒๔๔๑ ๔๕๕๓

วิธีปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามหลักสติปัฏฐาน ๔

การเผยแผ่หลักธรรม องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลก  ทรงแสดงวิปัสสนากัมมัฏฐานญาณอันสูงสุด  รู้เห็นตามทัศนะที่มีอยู่จริง  ดุจพระอาทิตย์อุทัยยังโลกให้สว่างฉะนั้น บรรดาสาวกของพระพุทธองค์ได้รับฐานะที่ตั้งของการงานที่ให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงด้วยอาการต่างๆ มาศึกษาปฏิบัติ  จนประทับใจ มนุษย์และเทวดาทั้งหลายเป็นอันมาก ยากที่จะหาสิ่งใด ๆ  ที่มีค่าในโลกมาเปรียบเทียบได้ สิ่งนั้น คือ “วิปัสสนากัมมัฏฐาน” อันเป็นแนวทางที่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดโดยส่วนเดียว เรียกว่า “วิสุทธิมรรค”  คือ ทางแห่งความบริสุทธิ์ เมื่อบุคคลใดได้ดำเนินไปตามนี้จนถึงที่สุดแล้ว ย่อมถึงจุดหมายปลายทาง คือพระนิพพานอันเป็นที่บริสุทธิ์สิ้นกิเลสและพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงตามพุทธประสงค์ที่ต้องการจะให้สรรพสัตว์ได้เข้าถึง หรือได้รู้เห็นพระสัทธรรมที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบในพระศาสนานี้ (ขุนสรรพกิจโกศล, ๒๕๐๙ ; ๑๑๐) การปฏิบัติวิปัสสนาหรือสติปัฏฐาน ๔  (The four foundation of  mindfulness) นี้ เป็นวิชาที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ  เป็นวิชาที่ไม่ลึกลับ ไม่ใช่ของยากและก็ไม่ง่ายนัก เป็นสิ่งที่ทำได้ทุกเพศ ทุกวัย ไม่จำกัดด้วยกาล ด้วยสถานที่ และผู้ปฏิบัติพึงรู้ได้ด้วยตนเอง  ได้ผลทันตาเห็น  ไม่ต้องรอถึงชาติหน้า  โรงเรียนและตำราที่ใช้ศึกษาและปฏิบัติก็คือร่างกายของเราอันยาววา หนาคืบ กว้างศอก  มีสัญญาใจครอง …

Read More