Breaking News
Home / บริการของสำนักพุทธ

บริการของสำนักพุทธ

(ภาษาไทย) แบบฟอร์ม ใบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของสำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

Sorry, this entry is only available in Thai.

Read More

รายชื่อวัดไทยในต่างประเทศ

วัดไทยในต่างประเทศ     คลิกที่นี่ สรุปจำนวนวัดไทยในต่างประเทศ     คลิกที่นี่ ผู้รวบรวมเรียบเรียงข้อมูลวัดไทยในต่างประเทศ     คลิกที่นี่  

Read More

คู่มือกระบวนงานการบริการผู้มาติดต่อราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

คู่มือกระบวนงานการบริการผู้มาติดต่อราชการ  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  คลิ๊กที่นี่

Read More

แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ ของกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี

๑. คำร้องขอใบรับรองประกาศนียบัตร คลิกที่นี่ ๒. แนวปฏิบัติในการยื่นคำร้องขอใบรับรองประกาศนียบัตร คลิกที่นี่ ๓. คำร้องขอให้แปลวุฒิการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่ ๔. แนวปฏิบัติในการยื่นคำร้องขอให้ออกหนังสือแปลวุฒิการศึกษาแผนกธรรมและแผนกบาลีเป็นภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่ ๕. หนังสือมอบอำนาจ คลิกที่นี่

Read More