Breaking News
Home / ข่าว / พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 
งานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ( Buddhajanti: The Celebration of 2600 Years of the Buddha’s Enlithenment.)
 

พระพุทธชยันตีปางสมาธิ ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จัดสร้างวัตถุมงคล พระพุทธชยันตี (ปางสมาธิ) เพื่อเป็นที่ระลึกงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในเทศกาลวิสาขบูชา ปี 2555

Read More

พิธีแถลงข่าว โครงการประกวดสวดมนต์ยกชั้น ได้บุญยกทีม

เยาวชน เป็นความหวังของสังคมอนาคต จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกที่ควรได้รับการศึกษาอบรมพัฒนากาย วาจา ใจ ให้เป็นคนดีมีจิตใจเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ มีสติยับยั้งจิตใจ ละอายต่อการทำบาป ละเว้นความประพฤติที่ไม่เหมาะสม สำนึกในกิริยามารยาทของตนเองอยู่เสมอ

Read More

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ โครงการ “ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” ณ รัฐสภา

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม เวลา ๑๔.๑๕ น. ได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โครงการ "ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า" และเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา

Read More

ปีพุทธชยันตี-ผู้ว่าฯโคราชชวนเข้าวัด ปฏิบัติธรรม-วันธรรมสวนะ

นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่าเนื่องในปีพุทธชยันตีครบรอบ 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พระธรรมวรนายก เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา และเจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง กำหนดให้จัดพิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็นทุกวันอาทิตย์

Read More