Breaking News
Home / ข่าว / โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” (page 58)

โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

ตัวอย่างแบบรายงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ตัวอย่างแบบรายงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

Read More

งานแถลงข่าวโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย นายอำนาจ บัวศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, นายพนม ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,

Read More

จ.นครสวรรค์จัดโครงการ เข้าวัดอิ่มบุญ ชุมชนรักษาศีล 5 น้อมนำหลักพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการ เข้าวัดอิ่มบุญ ชุมชนรักษาศีล 5 น้อมนำหลักพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ ( 5 มิถุนายน 2557) นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและประชาชน ร่วมโครงการ เข้าวัดอิ่มบุญ ชุมชนรักษาศีล 5 ณ วัด ห้วยร่วม วัดหนองกลับ และวัดเทพสุธาวาส อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ซึ่งทางจังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในการที่จะให้หมู่บ้าน ชุมชนได้รักษาศีล 5 และเป็นต้นแบบในการรักษาศีล 5 ได้น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตให้มีคุณภาพ โดยการเข้าวัดทำบุญ รับศีล ฟังธรรมเทศนาและเยี่ยมชมโบราณสถาน โบราณวัตถุ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดยมีการจัดกิจกรรมในวัดธรรมสวนะ(วันพระ) รวม 15 ครั้ง ให้ครบทั้ง 15 …

Read More