Breaking News
Home / ข่าว / โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” (page 5)

โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ“หมู่บ้านรักษาศีล๕” (ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) ในส่วนกลาง และระดับหน ประจำปี ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ศาลาสตมานุสรณ์ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ได้มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล๕” (ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) ในส่วนกลาง และระดับหน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยในพิธี ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล(ทอง สิริมงฺคโล) ประธานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า ประจำหนเหนือ เป็นประธานการประชุม ในการประชุม พระพรหเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการฯ ในการประชุมได้มีการกำหนดและเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพร้อมเสนอการบูรณาการกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในการประชุมนี้ นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง เลขานุการกรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ภาพ/ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Read More

ปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ยกระดับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ยกระดับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร ถวายการต้อนรับ ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดย นายณรงค์ กล่าวว่า “การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ร่วมกัน โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับหน ระดับภาค ระดับจังหวัด คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้แทนสื่อมวลชน และศิลปิน รวมจำนวน ๕๔๐ รูป/คน ซึ่งในวันแรกของการประชุมสัมมนา พิธีเปิดการประชุมสัมมนาโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ …

Read More

เปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย เจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับหน ระดับภาค ระดับจังหวัด คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และศิลปิน รวมจำนวน ๕๔๐ รูป/คน ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารราชวิริยาลังการ …

Read More

พระพรหมเสนาบดี ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 พระพรหมเสนาบดี ประธานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5) ประจำปี 2560 ณ วัดโพธิการาม ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้สนองงานโครงการฯให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในครั้งนี้เป็นอย่างดี

Read More