Breaking News
Home / ข่าว / โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” (page 4)

โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

ครม.สัญจรนครสวรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ลงพื้นที่เยี่ยมวัดในจังหวัดนครสวรรค์

วันจันทร์ ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ซึ่งกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ลงพื้นในการมาร่วมประชุม ครม.สัญจรนครสวรรค์เวลา ๑๔.๐๐ น.เข้ากราบนมัสการ พระราชมงคลโสภณ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์(ธ) วัดแสงธรรมสุทธาราม อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ และเยี่ยมนักเรียน และมอบทุนการศึกษา ให้นักเรียน จำนวน ๔ โรง คือ โรงเรียนธนศรี  โรงเรียนวันทาสิริศึกษา  โรงเรียนวัดแสงธรรม และโรงเรียนสหวิทยานุสรณ์ จากนั้น...เวลา ๑๕.๐๐ น. ไปนมัสการพระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ต่อจากนั้นลงพื้นที่พุทธอุทยานนครสวรรค์ ชมนิทรรศการ จากคณะสงฆ์ ทั้ง ๑๕ อำเภอ มานำเสนอโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลนำนิทรรศการมาแสดง …

Read More

สมเด็จพระพุฒาจารย์ เปิดโครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนุนเสริมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)

จดหมายข่าว พศจ.โคราช วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ชมรมบวรรักษ์ศีล ๕ และศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช จัดโครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนุนเสริมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) นครราชสีมา “สวดมนต์ศีล ๕ โคราช อนุรักษ์เพลงโคราช การแสดงผลงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)” ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนุนเสริมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ณ เทอร์มินอลฮอลล์ ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ นครราชสีมา โครงการในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมประกอบด้วย ๑. การมอบโล่สวดมนต์ศีล ๕ ๒. การรับฟังการบรรยาย เรื่อง การดำเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) …

Read More

รอง ผอ.พศ. ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย นางพัชรินทร์ พัดทอง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ โดยมี พระพรหมเสนาบดี ประธานคณะกรรการขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ ผู้เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมประชุม

Read More

คณะกรรมการตรวจติดตามฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”  ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ในฐานะรองประธานคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองมานฉันท์ฯหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ วัดทะเลน้อย และชุมชนบ้านทะเลน้อย ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมีคณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง นายบุญสืบ ศรีใส ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ผู้นำท้องถิ่น พุทธศาสนิกชนชาวทะเลน้อย ให้การต้อนรับ

Read More