Breaking News
Home / ข่าว / โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” (page 30)

โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

พศจ.นครปฐม จัดประชุมชี้แจงรายอำเภอโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม จัดประชุมชี้แจงโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

Read More

พศจ.นนทบุรีประชุมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอ.บางใหญ่

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ประชุมบูรณาการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

Read More

พศจ.สุโขทัย จัดโครงการสถานศึกษารักษาศีล ๕ ณ โรงเรียนศรีนคร อำเภอศรีนคร

วันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมบูรณ์ ดีเสมอ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย และข้าราชการ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย

Read More

คณะสงฆ์ภาค ๙ จัดพิธีมอบป้ายโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” และโครงการ “ศาสนาค้ำพะยูง”

คณะสงฆ์ภาค ๙ จัดพิธีมอบป้ายโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” และโครงการ “ศาสนาค้ำพะยูง” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Read More