Breaking News
Home / ข่าว / โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” (page 3)

โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการ “ข้าวหนึ่งถุง หุงเพื่อพ่อแม่” สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา” หมู่บ้านรักษาศีล ๕ “ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันที่  ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.  คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการโครงการ “ข้าวหนึ่งถุง หุงเพื่อพ่อแม่” สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา” หมู่บ้านรักษาศีล ๕ “ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมีพระครูวิจักษ์วัชรธรรม เจ้าคณะอำเภอแก่งกระจาน เจ้าอาวาสวัดห้วยกวางจริงเป็นประธานฯ  เพื่อเตรียมการจัดงาน"ข้าวหนึ่งถุง หุงเพื่อพ่อแม่" ตามโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล ๕  โดยมีดารานักร้องมาร่วมจัดกิจกรรมให้กับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย  โดยจะจัดงานในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่วัดหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี   ในการนี้นายสาธิต  เกียรติ์สุพิมล  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมประชุมฯ ด้วย  ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี

Read More

การลงพื้นที่ติดตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา

Read More

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือ พศ.เดินหน้าโครงการหมู่บ้านศีล ๕ พร้อมระบุพระสงฆ์ส่วนใหญ่เข้าใจสถานการณ์คดีทุจริตเงินทอดวัดว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคล

วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๑ พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ ประธานคณะกรรมการฯโครงการหมู่บ้านศีล ๕ พร้อมด้วยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการและโฆษกพศ. และคณะ ลงพื้นที่วัดศรีเมืองมูล ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ติดตามชุมชนตัวอย่างที่นำหลักศีล ๕ ประยุกต์ใช้กับคนชุมชนอย่างได้ผล โดยการร่วมมือของ บวร หรือ บ้าน วัด โรงเรียน ที่ตำบลหัวง้มได้รับรางวัลระดับประเทศหลากหลายรางวัล โดยทั้ง ๑๓ หมู่บ้านในตำบลเกือบร้อยละ ๘๐ ได้ปฏิบัติตามหลักศีล ๕ เจ้าอาวาสวัดศรีเมืองมูล ที่นำหลักศีล ๕ ให้ชุมชนเห็นว่า สามารถจับต้องได้ ให้นำคะแนนความดีมาฝาก อาทิ เว้นการฆ่าสัตว์ การพูดโกหก จะได้คะแนนอย่างละ ๓ ความดี เว้นจากการดื่มสุรา การสูบบุหรี่ ๑ วัน ได้อย่างละ …

Read More