Breaking News
Home / ข่าว / โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” (page 20)

โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล5” ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 58 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล5" นำโดยพระพรหมเสนาบดี ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม่

Read More

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล5” ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 58 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล5" นำโดยพระพรหมเสนาบดี ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดลำปาง ภาค 6 ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตำบลต้นธงชัย จังหวัดลำปาง

Read More

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล5” ลงพื้นที่จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 58 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล5" นำโดยพระพรหมเสนาบดี ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดตาก ณ วัดชัยชนะสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดตาก

Read More

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 58 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล5" นำโดยพระพรหมเสนาบดี ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วัดประชานิมิต อำเภอวิเชียรบุรี. จังหวัดเพชรบูรณ์

Read More