Breaking News
Home / ข่าว / โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” (page 2)

โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

ติดตามผล หมู่บ้านศีล๕ คุณภาพ จังหวัดสมุทรปราการ

วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” (ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของจังหวัดสมุทรปราการ ณ วัดสาขลา ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พระพรหมกวี เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร เจ้าคณะภาค ๑๓ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ได้รับมอบหมายจากพระพรหมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เจ้าคณะภาค ๗ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ตรวจเยี่ยมประเมินผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ …

Read More

คณะสงฆ์และ พศจ.เชียงใหม่ ถวายการต้อนรับเจ้าคณะภาค ๗ ในการตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล๕

 

Read More