Breaking News
Home / ข่าว / โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” (page 10)

โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

พศ.จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

พศ.จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ - ๗ กันยายน ๒๕๕๙ โดยเชิญผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี นายชยพล พงษ์สีดา รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวรายงานว่า "การขับเคลื่อนโครงการฯ ดังกล่าว อยู่ในช่วงการดำเนินงานในระยะที่ ๓ ซึ่งผลการดำเนินการโครงการฯในระยะที่ผ่านมามีผลเป็นที่น่าพอใจได้รับกระแสตอบรับจากสังคมเป็นอย่างดียิ่ง มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป็นไปตามเป้าที่กำหนดไว้ โดยได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากคณะสงฆ์ หน่วยงทานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้นำชุมชนทั่วประเทศเป็นอย่างดี และเพื่อให้การดำเนินการตามโครงการฯ ระยะที่ ๓ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ …

Read More

พศจ.ชุมพร ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU และมอบป้ายโครงการ”หมู่บ้านรักษาศลี5″

  วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. พระเทพมงคลกวี เจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธ) คณะสงฆ์จังหวัดชุมพร นายสมดี คชายั่งยืน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายไมตรี ไตรติลานันท์  นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายอำเภอ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกัน และมอบป้ายโครงการสร้างปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ระยะที่ 3  ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอเมือง อำเภอท่าแซะ อำเภอปะทิว จำนวน 386 คน ณ หอประชุมจังหวัดชุมพรตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร       วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. …

Read More

พศจ.ร้อยเอ็ดมอบป้าย ประเมินผลฯโครงการ”หมู่บ้านรักษาศลี 5″

จังหวัดร้อยเอ็ดมอบป้าย หมู่บ้านรักษาศีล 5 และติดตามตรวจเยี่ยม ประเมินผลการดำเนินงาน โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5”ระยะที่ 3 วันที่ 23 สิงหาคม 2559 นายชยันต์  ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการมอบป้ายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และติดตามตรวจเยี่ยม ประเมินผลการดำเนินงาน โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5”ระยะที่ 3  อำเภอเมยวดี และอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด มีคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินการและรับทราบนโยบายในการขับเคลื่อนโครงการฯ โดยคณะกรรมการ กำกับติดตาม ระดับจังหวัด ข่าว/พิมพ์ นายธีรวุฒิ  วรโคตร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด

Read More

สนง.พุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท มอบป้ายศีล 5 ระยะ 3

สนง.พุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท มอบป้ายศีล 5 ระยะ 3 วันศุกร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท และคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท  จัดพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะ ๓ ระยะยาว เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติให้เกิดความสงบสุข สันติสุข ลดความขัดแย้ง สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๖๐๐ คน ทั้งนี้ นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท มาเป็นประธานในพิธีมอบป้ายดังกล่าว ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท  

Read More