Breaking News
Home / ข่าว / โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ วันที่ ๘ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ) ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดจัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (ตามแผนยุทธศาสนตร์ชาติ ๒๐ ปี) ประจำปี ๒๕๖๒ และงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ การจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชนและ โอทอป ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Read More

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการขับเคลื่อน “วัด” เป็นศูนย์กลางชุมชนยั่งยืน

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการขับเคลื่อน "วัด" เป็นศูนย์กลางชุมชนยั่งยืน ภายใต้หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ศีล ๕ พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานทั้ง ๘ ด้านของหน่วยงานอบรมประชาชนประจำตำบล ชุมชนบ้านหลวง รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงาน การบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ศีล ๕ โดยมี พระครูวรวรรณวิวัฒน์ ดร. เจ้าคณะตำบลโหล่งขอด เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล ส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชุมชนบ้านหลวงให้การต้อนรับ ณ ชุมชนบ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ถวายสักการะพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ พร้อมพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัดฯ จากนั้น …

Read More

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน หมู่บ้านรักษาศีล ๕ กรุงเทพมหานคร 1

วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ วัดเรืองยศสุทธาราม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เจ้าคณะภาค ๗ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พร้อมด้วย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) พร้อมด้วย นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะกรรมการร่วมตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" พื้นที่กรุงเทพมหานคร พระพรหมเสนาบดี กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ เพื่อรับการตรวจเยี่ยมจำนวน ๔ ชุมชนในแผนพัฒนากิจกรรมวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธในหมู่บ้านต้นแบบ ประกอบด้วย ๑.ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดวรจรรยาวาส มีผู้สนใจสมัครเรียนฝึกอาชีพและเข้าร่วมกิจกรรมการักษาศีล ๕ กระทั่งสามารถเรียนจบมีการประกอบสัมมาชีพ ๒.ชุมชนศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง เขตบางคอแหลม …

Read More

คณะสงฆ์และพศจ.อุทัยธานีรับการตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล๕

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป คณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี รับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ณ วัดทัพคล้าย และบ้านทุ่งนา หมู่6 ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Read More