Breaking News
Home / ข่าว / รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทางไปต่างประเทศ (page 20)

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทางไปต่างประเทศ

รายชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศ ประชุมครั้งที่ 16/2559

รายชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศ ประชุมครั้งที่  16/2559 วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ วัดสังเวชวิศยาราม   ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

Read More

รายชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศ ประชุมครั้งที่ 15/2559

รายชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศ ประชุมครั้งที่ 15/2559 วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ วัดสังเวชวิศยาราม  

Read More

รายชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศ ประชุมครั้งที่ 14/2559

รายชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศ ประชุมครั้งที่ 14/2559 วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ วัดสังเวชวิศยาราม หนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศ  รายชื่อผู้ได้รับและไม่ได้รับอนุญาต รายชื่อผู้ได้รับอนุญาต

Read More

รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเดินทางไปต่างประเทศ ครั้งที่ 13/59

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทางไปต่างประเทศ รายชื่อพระภิกษุที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศรอบ ๑๓/๒๕๕๙ วันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๕๙ รายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติ 02-07-59 หนังสืออนุมัติ book-02-07-59

Read More