Breaking News
Home / ข่าว / คำสั่ง / ประกาศ (page 30)

คำสั่ง / ประกาศ

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

Read More

รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ คลิกที่นี่

Read More

ย้ายข้าราชการ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๔๗๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ย้ายข้าราชการ คลิกที่นี่

Read More

แต่งตั้งโฆษก รองโฆษก และผู้ช่วยโฆษก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๔๗๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งโฆษก รองโฆษก และผู้ช่วยโฆษก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คลิกที่นี่

Read More