Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม บริษัท อิสแวร์ ประเทศสิงคโปร์ จำกัด และบริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด ภายใต้โครงการ ดิจิทัล เทมเปิ้ล ไทยแลนด์

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563 ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม พระเดชพระคุณ พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ฯ รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม บริษัท อิสแวร์ ประเทศสิงคโปร์ จำกัด และบริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด ภายใต้โครงการ ดิจิทัล เทมเปิ้ล ไทยแลนด์ เพื่อให้วัดได้ใช้แพลตฟอร์มในแอพพลิเคชัน IsWhere ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้เข้าถึงวัดได้มากขึ้น นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การนำแอพ ฯ ดังกล่าวมาช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของวัด ทั้งยังระบุข้อมูลของวัด ว่าในช่วงเวลานั้น ๆ วัดมีกิจกรรมอะไร จะมีส่วนช่วยให้พุทธศาสนิกชนไปวัดได้ง่ายขึ้นโดยผ่านแอพ ฯ ซึ่งจะบอกข้อมูลทั้งหมด และบอกระยะทางในการเดินทางไปวัดด้วย โดยจังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดนำร่อง …

Read More

พิธีเปิดอบรมโครงกาอบรมพระ/ครูสอนธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2562

พศจ.ปราจีนบุรี | วันนี้ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายพิบุูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงกาอบรมพระ/ครูสอนธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ ของการจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพระ/ครูสอนธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก จังหวัดปราจีนบุรี เข้าใจในแนวทางการสอนเกี่ยวกับหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้น ตรีื โท เอก ในสถานศึกษา เพิ่มขึ้น สามารถนำหลักสูตร ธรรมศึกษา ไปสอนได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อนำหลักธรรมในวิชาธรรมศึกษาไปสู่เด็กและเยาวชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การอบรมในวันนี้ ประกอบด้วย …

Read More

การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดร้อยเอ็ด

นที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ วัดขันตินิวาส บ้านกุดแข้ ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด , พระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ) พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ นายสำราญ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด …

Read More

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ร่วมประกอบพิธีตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าอาวาสวัดบ้านเปลือยใหญ่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในการนี้ นายสำราญ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ดูแลพิธีการ อำนวยความสะดวกคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด การจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดสำคัญทั่วประเทศ สืบเนื่องจากที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๖,๘๑๐ รูป ระหว่างวันที่ ๒-๑๖ พฤษภาคม โดยกำหนดให้แต่ละจังหวัด มีเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ เเละให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นเลขานุการ ************************ ข่าว/ภาพ : ยิ่งยศ ยวนยี พศจ.ร้อยเอ็ด

Read More