Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ (page 23)

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

นิด้ารับสมัครเข้าเรียนต่อ ป.โท

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาขั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร (นอกเวลาราชการ) ประจำภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  

Read More