Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 4)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดรับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง ๗ - ๑๔ ปี ตั้งแต่ วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ (วันเวลาราชการ) สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐๒ ๔๔๑ ๗๙๖๖ https://www.facebook.com/ประชาสัมพันธ์พุทธมณฑล-337770319736894

Read More

เลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 245/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ คลิกที่นี่

Read More

แจ้งความประสงค์ขอย้าย(ระดับชำนาญการพิเศษ)

Sorry, this entry is only available in Thai.

Read More

การประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๗ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

การประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๗ วันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๗ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมมหาเถรสมาคม อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในการนี้ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รองฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม ฯ ในครั้งนี้ด้วย ก่อนการประชุม สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นผู้แทนกรรมการมหาเถรสมาคม มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี และมูลนิธิสงเคราะห์คนเป็นโรคเรื้อนในสังฆราชูปถัมภ์โดยพระครูสิริจริยาภรณ์ …

Read More