Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันวิสาขบูชา ๒๕๖๒

มหาเถรสมาคม ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก Internationally-recognized the Day of Vesak ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ พุทธมณฑล วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ ติดต่อสอบถาม ๐๒ - ๔๔๑ - ๗๙๖๖ พระคติธรรม เนื่องในดิถีวิสาขบูชา วันเสาร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดป้ายประชาสัมพันธ์ ได้ที่นี่ ร่างกำหนดการ การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๒  ดาวน์โหลดได้ที่นี่

Read More

ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก — ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดี ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ #พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช๒๕๖๒ วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนัก งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดี ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ขอเดชะฝ่าละองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่มาชุมนุมพร้อมเพรียงกัน ณ ที่นี้ ต่างมีความ ปีติโสมนัสเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ …

Read More

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมรับเสด็จฯในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมรับเสด็จฯในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ บริเวณถนนพระราชดำเนินใน กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว ?

Read More

บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ — ที่ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มหาเถรสมาคม ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกันจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะโดยทั่วกัน และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคณะสงฆ์ โดยมหาเถรสมาคม เห็นชอบให้เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด จัดพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ รวมจำนวน ๖,๘๑๐ รูป ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน และคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ประสงค์จะลาอุปสมบท …

Read More