Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 10)

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. มหาเถรสมาคมร่วมกับรัฐบาลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระ พรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในงานสัปดาห์ ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ มณฑลพิธีลานหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม โดย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้ พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่ แทนสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธี พร้อมคณะสงฆ์ ๔๐๐ รูป จาก ๒๓ จังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง พร้อมกันนี้ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส …

Read More

พิธีเปิดปฏิบัติธรรมของนักเรียน กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีเปิดปฏิบัติธรรมของนักเรียน กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ซึ่งการจัดการปฏิบัติธรรมของนักเรียนที่จัดขึ้นเป็นหนึ่งในการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยในพิธีได้มีนายสิทธิกร อ้วนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมพุทธมณฑล ภายในพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Read More

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และเปิดประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และเปิดประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา มีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายจิรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยการจัดพิธีฯ ครั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้อาราธนาเลขานุการเจ้าคณะภาค เลขานุการเจ้าสำนักเรียนในส่วนกลาง เลขานุการเจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัด ผู้บริหารสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ผู้แทนมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง รวมทั้งเชิญผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เจ้าหน้าที่ผู้สนองงานด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมจำนวนทั้งสิ้น ๖๕๐ รูป/คน กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ …

Read More

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒

มหาเถรสมาคม ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ พุทธมณฑล วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ ดาวน์โหลดป้ายประชาสัมพันธ์วันมาฆบูชา ๒๕๖๒  คลิกที่นี้

Read More