Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง “The Buddhist Path to Sustainable Development Goals (พุทธมรรค สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน)

วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานกล่าวถวายรายงานแด่ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, ศ.ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เป็นผู้แทนมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและเป็นองค์ปาฐกในหัวข้อ “The Buddhist Path to Sustainable Development Goals (พุทธมรรค สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) เนื่องในการจัดการประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีพระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิล ศากยะ) เป็นอธิการบดีกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สำหรับการประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก ประจำปี ๒๕๖๑ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๔ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ …

Read More

บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ ๒๕๖๒

บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ ๒๕๖๒ คลิกที่นี่ โดย มหาเถรสมาคม, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดาวน์โหลดหนังสือ ดาวน์โหลด !!

Read More

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบป้ายประกาศเกียรติคุณ ต้นแบบวัดดี มีอารยสถาปัตย์ จำนวน ๑๑ วัด

วันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบป้ายประกาศเกียรติคุณ ต้นแบบวัดดี มีอารยสถาปัตย์ จำนวน ๑๑ วัด เนื่องในการจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ ๓ โดยมีคุณกฤษณะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ประธานการจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล จัดขึ้น ณ ฮอลล์ ๒ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำหรับต้นแบบวัดดี มีอารยสถาปัตย์ ที่เข้ารับป้ายประกาศเกียรติคุณ ประกอบด้วย วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว จ.อุบลราชธานี วัดพระธาตุเขาน้อย จ.น่าน วัดสวนตาล …

Read More

การประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อมฺพรมหาเถร) เสด็จเป็นองค์ประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมมหาเถรสมาคม อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในการนี้ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เลขาธิการมหาเถรสมาคม พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม ฯ ในครั้งนี้ด้วย หลังเสร็จสิ้นการประชุม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม จำนวน ๘ เรื่อง คือ ๑. ที่ประชุมมหาเถรสมาคมรับทราบแผนการขับเคลื่อนการปฏิรูปพระพุทธศาสนา ซึ่งภาคคณะสงฆ์ได้ดำเนินการขับเคลื่อนเป็นที่น่าพอใจ ๒. การขอใช้ที่ดินเพื่อสร้างวัด …

Read More