Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบรับรองข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล “สุวรรณปฐมเจดีย์” ประจำปี ๒๕๖๒

สำหรับพระสงฆ์ หรือนักบวชอื่นใดในพระพุทธศาสนา คลิกที่นี่ สำหรับฆราวาส/บุคคล/หน่วยงาน คลิกที่นี่ หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "สุวรรณปฐมเจดีย์" คลิกที่นี่

Read More

แม่กองบาลีสนามหลวง เปิดอบรมบุคลากรทางการศึกษาสงฆ์ หลักสูตรการอ่านเขียนภาษาบาลีเบื้องต้น

วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานสงฆ์ เปิดการอบรมบุคลากรทางการศึกษาสงฆ์ หลักสูตรการอ่านเขียนภาษาบาลีเบื้องต้น นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เห็นความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุน ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีความรู้ความเข้าใจในภาษาบาลี สามารถอ่านออกเขียนได้ถูกต้อง ตามหลักไวยากรณ์ และถ่ายทอดความรู้ไปสู่บุคคลอื่นได้อย่างชัดเจน จึงได้จัดการอบรมบุคลากรทางการศึกษาสงฆ์ หลักสูตรการอ่านเขียนภาษาบาลีเบื้องต้นขึ้น ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด จำนวน ๒๐๐ คน จากนั้น ช่วงบ่าย นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มาบรรยายให้กำลังใจผู้เข้าร่วมอบรม …

Read More

การประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม ทรงมีบัญชาให้สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติหน้าที่ เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคมแทน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคม เข้าร่วมประชุม และนายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม พร้อมด้วยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนา เข้าร่วมการประชุม ณ อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ ได้จาก http://mahathera.onab.go.th กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภาพ/ข่าว

Read More

ผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในงานวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศลในพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พับพลาพิธีด้านทิศใต้องค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมข้าราชการทุกหมู่เหล่า เฝ้ารับเสด็จฯ ต่อมา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวรายงาน และพันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เบิกตัวผู้ทำคุณประโยชน์เข้ารับของที่ระลึก จากนั้น ผู้แทนพระองค์เดินขึ้นสู่ลานประทักษิณ เจ้าหน้าที่พระราชพิธีมอบเทียนชนวน เพื่อจุดไฟจากโคมไฟแล้วไว้ เจ้าหน้าที่พระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือ …

Read More