Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พศ. นำคณะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา รุ่นที่ ๗ และ ๘ ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบการศึกษาในด้านการเรียนการสอน ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระยะที่ ๔ : รุ่นที่ ๗ และ ๘ เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาระบบการศึกษา ในด้านการเรียนการสอน ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และมีการนำชมการเรียนการสอนตามห้องเรียนหมวดวิชาต่างๆ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในวิชาต่างๆยกเว้นวิชาภาษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ รวมถึงกิจกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการสอน และสอนโดยครูชาวต่างประเทศและครูไทยที่มีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ เป็นโรงเรียนแบบอย่างที่ได้รับรางวัลพระราชทานของกรมสามัญศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๒๔, ๒๕๓๔ และ …

Read More

การประชุมติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ จังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ จังหวัด (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ มุกดาหาร) และ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องบอลรูม ชั้น๒ โรงแรมลายทอง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี การนี้ นายจิรวิทย์ นิยมธรรม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุม ก่อนการประชุมนายจิรวิทย์ นิยมธรรม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้นำท่านประธานในพิธีเยี่ยมชมนิทรรศการชุมชน ภายใต้โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข วิถีพุทธ วิถีธรรม ของชุมชนด้วย #พระพุทธศาสนา #ศาสนา #สร้างไทยไปด้วยกัน #ReformTogether …

Read More

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

​เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มหาเถรสมาคม ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดตานีนรสโมสร อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยคณะสงฆ์ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ร่วมกับข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ​​วัดตานีนรสโมสร สร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๓๙๕ แต่เดิมย้ายจากบริเวณเมืองเก่าที่บ้านนา …

Read More

รายชื่อพระภิกษุที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑

หนังสือถึงอธิบดีกรมการกงสุล  คลิกที่นี่ รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาอนุมัติ  คลิกที่นี่

Read More