Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวบุคลากร (page 43)

ข่าวบุคลากร

December, 2011

August, 2010

  • 24 August

    ด่วน! แจ้งเลื่อนการประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

         สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหาร  จากที่กำหนดไว้ในวันที่  3  กันยายน  2553  ออกไปก่อน   โดยฝ่ายเลขานุการ  จะแจ้งวันนัดประชุมผู้บริหารให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

  • 24 August

    การจัดทำรายงานการดำเนินงานตามนโยบาย พศ.

         ด้วยในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการกำหนดตำแหน่งในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2553  ได้มีมติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแต่ละจังหวัด  ในการสนองนโยบายของรัฐบาล  และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งจากอำนวยการระดับต้นเป็นอำนวยการระดับสูง      ฉะนั้นจึงขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  แต่ละจังหวัด  จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการกำหนด  ดังที่แนบมาพร้อมนี้  ส่งให้ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  ภายในวันที่  30  สิงหาคม  2553