Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวบุคลากร (page 43)

ข่าวบุคลากร

August, 2012

July, 2012

  • 18 July

    รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๔

    รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๔ (ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) ๑.พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๔  ดูรายชื่อได้จาก ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข หน้าที่ ๒  (เล่มที่ ๑๑)  ๒๗  มิถุนายน ๒๕๕๕  คลิก!!   http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/B/024/011/2.PDF ๒.พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา  ดูรายชื่อได้จาก  ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ ๑๒๙  ตอนที่ ๒๔ ข  หน้าที่ ๑๒๙ (เล่มที่ ๑๕/๓)  ๒๗  มิถุนายน ๒๕๕๕  คลิก!!   http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/B/024/015_3/129_1.PDF เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search.jsp

  • 2 July

    พศ. จัดโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” (เพิ่มแผนที่)

    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตร “ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” ณ สำนักปฏิบัติธรรม ธรรมโมลี ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 1  รถออกจากหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ สำนักงานพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 เวลา 07.00 น. รุ่นที่ 2  รถออกจากหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ สำนักงานพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2555 เวลา 07.00 น.