Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวบุคลากร (page 39)

ข่าวบุคลากร

December, 2012

October, 2012

September, 2012

  • 22 September

    แบบประเมินผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

    แบบประเมินผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  

  • 3 September

    ขอรูปถ่ายเพื่อจัดทำหนังสือที่ระลึกเกษียณอายุราชการ

    ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการที่พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์, ลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส่งรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป มาที่กองพุทธสารนิเทศ เลขที่ ๖๖๖ อาคาร ธนาลงกรณ์ทาวเวอร็ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ หรือที่อีเมล์ : sn_buddhism@hotmail.com เพื่อจัดทำหนังสือที่ระลึกเกษียณอายุราชการ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕