Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจากโฆษก พศ. (page 7)

ข่าวจากโฆษก พศ.

ข่าว / บทความ จาก ดร.สมชาย สุรชาตรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โฆษกประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

พศ.เร่งปรับปรุงพื้นที่และป้ายบริเวณพุทธมณฑลรับปีใหม่

นายสมชาย สุรชาตรี โฆษกประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แถลงถึงกรณีการประชุมการปรับปรุงพื้นที่และป้ายบริเวณพุทธมณฑล เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ อาคารหอประชุมพุทธมณฑล ชั้น ๒ สืบเนื่องจากรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ)ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำรวจพื้นที่พุทธมณฑล ให้มีความพร้อมในการให้พุทธมณฑล เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ โดยเร่งปรับปรุงพื้นที่ป้ายหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาที่บริเวณพุทธมณฑลให้มีความสวยงาม นายสมชายฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการประชุมดังกล่าว ได้มีมติร่วมกันให้หน่วยงานต่างๆ เข้าปรับปรุงพื้นที่และป้ายบริเวณพุทธมณฑลให้เกิดความสวยงาม ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ และจะเชิญชวนให้มารวมกำลังกันในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในวันคล้ายวันเปิดป้ายพระนามพระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานที่เป็นเจ้าของป้ายดังกล่าว โดยให้เสร็จก่อนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทั้งนี้ จะได้เรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรี มาร่วมจัดกิจกรรมเปิดป้ายปรับปรุงสวนพุทธมณฑล ให้สอดคล้องกับวันเจริญพระพุทธมนต์ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ …

Read More