Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจากโฆษก พศ. (page 4)

ข่าวจากโฆษก พศ.

ข่าว / บทความ จาก ดร.สมชาย สุรชาตรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โฆษกประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

การแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะ

กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ  กล่าวถึงพระสังฆาธิการ หมายถึงพระภิกษุผู้ดำรงตำแหน่งปกครองคณะสงฆ์ ดังต่อไปนี้ ๑. เจ้าคณะใหญ่  ๒. เจ้าคณะภาค  รองเจ้าคณะภาค  ๓. เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด ๔. เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ ๕. เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล ๖. เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระภิกษุผู้จะดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามที่กฎมหาเถร-สมาคมกำหนดไว้  เช่นมีพรรษาสมควรแก่ตำแหน่ง  มีความรู้ความสามารถในการบริหารปกครอง ความประพฤติเรียบร้อย ร่างกายแข็งแรงและยังต้องมีคุณสมบัติเฉพาะกับตำแหน่งนั้น ๆ อีกด้วย อาทิ เจ้าคณะภาค  ต้องมีพรรษาพ้น ๒๐  เจ้าคณะจังหวัดมีพรรษาพ้น ๑๐  และดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒  ปี  เป็นต้น พระสังฆาธิการมีเกษียณอายุหรือไม่  เรื่องนี้ กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ.๒๕๔๖) …

Read More

สวดมนต์ข้ามปีทำความดีรับปีใหม่

มนต์หรือมนตร์ เป็นคำศักดิ์สิทธิ์ คำสำหรับสวดเพื่อเป็นสิริมงคล เช่นสวดมนต์ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ หน้า ๘๗๘) การสวดมนต์มีอานิสงส์ทั้งแก่ผู้สวดโดยตรงและบังเกิดอานิสงส์แก่ผู้ที่ได้ยินได้ฟัง ทั้งนี้ เพราะการสวดมนต์เป็นการสรรเสริญคุณ พระรัตนตรัย เสียงสวดมนต์ทำให้จิตเป็นสมาธิในขณะนั้น บังเกิดปิติสุขคลายทุกข์ ในทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ว่า เมื่อจิตเป็นสมาธิร่างกายจะหลั่งสารแห่งความสุขออกมาสุขภาพก็แข็งแรงจิตแจ่มใสเบิกบานและความจำดี ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ด้วยการสวดมนต์เป็นประจำทุกเช้าค่ำ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี กล่าวถึงอานิสงส์ของการสวดมนต์ไว้ว่า การสวดมนต์เป็นการกล่าวถึงคุณงามความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ท่านมีคุณวิเศษอย่างไร พระธรรมคำสอนของพระองค์มีคุณอย่างไร และพระสงฆ์อริยเจ้า มีคุณเช่นไร” การสวดมนต์ด้วยความตั้งใจจนจิตเป็นสมาธิ แล้วใช้สติพิจารณาจนเกิดปัญญาและความรู้ความเข้าใจ ประโยชน์สูงสุดของการสวดมนต์นั้นคือจะทำให้ท่านเป็นผลจนสำเร็จพระอรหันต์ ที่อาตมากล่าวเช่นนี้ มีหลักฐานปรากฏในพระธรรมคำสอนที่กล่าวไว้ว่า โอกาสที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์มี ๕ โอกาสด้วยกันคือ เมื่อฟังธรรมเมื่อแสดงธรรม เมื่อสาธยายธรรม นั่นคือการสวดมนต์เมื่อตรึกตรองธรรมหรือเพ่งธรรมอยู่ในขณะนั้น เมื่อเจริญวิปัสสนาญาณ การสวดมนต์ในตอนเช้าและตอนเย็นเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมา ตั้งแต่สมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายต่างพากันมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์โดยแบ่งเวลาเข้าเฝ้าเป็น ๒ เวลา นั่นคือตอนเช้าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรม ตอนเย็นเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรม เป็นการชำระล้างจิตใจที่เศร้าหมองให้หมดไป เพื่อสำเร็จสู่มรรคผลพระนิพพาน การสวดมนต์นับเป็นการดีพร้อมซึ่งประกอบไปด้วยองค์ทั้ง ๓ …

Read More

รวมพลังสร้างสมานฉันท์ด้วยหลักธรรม

นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีนโยบายสำคัญในการนำหลักธรรมไปสู่ประชาชนให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จึงได้ร่วมกับสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงและกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมสัมมนาภายใต้ชื่อโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันพุธที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ นี้ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป สาระสำคัญคือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบป้ายรณรงค์เชิญชวนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ แก่ผู้แทนเจ้าคณะภาคและปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวสุนทรพจน์ สมเด็จพระวันรัตน์ แม่กองธรรมสนามหลวง มอบนโยบายการเรียนการสอนธรรมศึกษา พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บรรยายเรื่อง “ธรรมศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม”  ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรยายเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา” และการเสวนาเรื่อง การส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา โดยพระพรหมมุนี รองแม่กองธรรมสนามหลวง พระพรหมโมลี …

Read More

พระราชทานวิสุงคามสีมา

วิสุงคามสีมาคือ เขตที่พระราชทานแก่สงฆ์เพื่อใช้เป็นที่สร้างพระอุโบสถ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔) การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมามีวิธีดำเนินการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ ซึ่งกำหนดไว้ว่า “วัดที่สมควรได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ต้องปรากฏว่าได้สร้างขึ้นหรือได้ปฏิสังขรณ์เป็นหลักฐานถาวรและมีพระภิกษุอยู่ประจำไม่น้อยกว่าห้ารูปติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ระยะเวลาห้าปี มิให้ใช้บังคับแก่วัดที่ได้สร้างอุโบสถเสร็จเรียบร้อยแล้ว” ทำไมวัดต้องขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เรื่องนี้เป็นเพราะฐานะของวัดตามกฎหมายนั้น มีสองอย่าง คือ หนึ่งวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา สองสำนักสงฆ์ วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา มีฐานะเป็นนิติบุคคลอย่างสมบูรณ์ สามารถประกอบ สังฆกรรมได้ทุกอย่าง เช่น การบรรพชาอุปสมบท  ส่วนสำนักสงฆ์บางแห่งยังไม่ได้สร้างโบสถ์หรือบางแห่งสร้างโบสถ์เสร็จแล้ว แต่ไม่สามารถให้การบรรพชาอุปสมบทได้ เพราะยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วัดที่จะขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาต้องเสนอรายงานผ่านเจ้าคณะผู้ปกครองตามลำดับ  แล้วเสนอสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เพื่อจัดทำบัญชีขอรับพระราชทานโปรดเกล้า ฯ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดพิธีมอบประกาศพระราชทานวิสุงคามสีมาแก่วัดต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๒๑๗ วัด ในวันเสาร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ  ศาลาเอนกประสงค์ วัดไร่ขิง …

Read More