Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจากโฆษก พศ. (page 3)

ข่าวจากโฆษก พศ.

ข่าว / บทความ จาก ดร.สมชาย สุรชาตรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โฆษกประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม

นโยบายที่สำคัญของรัฐบาลประการหนึ่งคือ การส่งเสริมให้ศาสนามีบทบาทร่วมสร้างประเทศไทย  โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางของส่งเสริมศีลธรรม  คุณธรรมและจริยธรรม  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนา ให้มีความมั่นคงยั่งยืนและสังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม จึงนำนโยบายแห่งรัฐมาร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง แนวทางหนึ่ง คือการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเสริมสร้างศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยจัดงบประมาณสนับสนุนโครงการอบรมปฏิบัติธรรม  “ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ” เป็นเงิน ๓๘,๗๘๑,๕๐๐ บาท สำหรับ ๗๗ จังหวัด  ทั่วประเทศ โครงการนี้เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษา และประชาชนทั่วไป  ได้เข้าร่วมศึกษาและปฏิบัติธรรม ตามหลักสูตรการอบรมระยะสั้น ๒ คืน ๓ วัน  ณ  วัดที่สามารถจัดกิจกรรมรองรับโครงการดังกล่าวได้ จังหวัดละ ๕๐๐ คน ผู้เข้าศึกษาปฏิบัติธรรมจะได้เรียนรู้หลักพระพุทธศาสนา การเจริญสมาธิบำเพ็ญ จิตตภาวนา  การสมาทานศีล  การสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตา  ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การพัฒนาภาวะผู้นำ ทักษะการดำเนินชีวิตด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมส่งเสริมเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นต้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  ประสานงานกับวัดที่มีความพร้อมในการจัดกิจกรรม และขอความร่วมมือให้โรงเรียน  สถานศึกษา จัดเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย  อีกทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย …

Read More

คำตอบด้านศาสนาของเด็กรุ่นใหม่

ผมได้รับข้อความผ่านเฟซบุ๊ค เป็นการแชร์ภาพแบบฝึกหัดของเด็กนักศึกษาเกี่ยวกับศาสนา  โดยระบุคำบรรยายภาพว่า “สังคมเราน่าห่วงถ้าเยาวชนคิดอย่างนี้  การฝึกคิดเป็นเรื่องจำเป็น”  สิ่งที่ถูกเขียนดูจะเป็นคำตอบที่มีนอกเหนือจากตำรา คำถามข้อแรกถามว่า “ศาสนาคืออะไร” คำตอบ (ของเด็ก) “ศาสนา สำหรับผมมันก็แค่ความเชื่อที่มนุษย์มโนกันไปเองทั้งนั้น” ข้อต่อมาถามว่า “ประโยชน์ของศาสนา คือ...” คำตอบ (ของเด็ก) “ทำให้มีความเชื่อที่เหมือนกัน คิดว่าสิ่งที่คุณทำคือสิ่งที่ถูก  และอีกประโยชน์  ก็คือมันสร้างสงครามได้” ข้อที่สามถามว่า “หลักธรรมคำสอนเรื่องใดที่นักศึกษาใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยว และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร” คำตอบ (ของเด็ก) “ไม่มี...ห้ามฆ่า? สุดท้ายคุณก็กินเนื้อ  ห้ามกามา? สุดท้ายก็ต้องทำ ห้ามโกหก? อะไรล่ะคือโกหก  ห้ามสุรา? แล้วจะสร้างมาทำไม” ข้อความที่ผมได้รับ ยังระบุอีกว่า เห็นคำตอบแล้วถึงกับอึ้ง  บ้างก็มองว่าหากภาพฝึกหัดดังกล่าว  เป็นคำตอบของนักศึกษาจริงๆ  มันก็สะท้อนว่าปัจจุบันเด็กสมัยใหม่ห่างไกลจากศาสนามากขึ้นทุกที  ขณะที่อีกฝั่งหนึ่งกลับมองว่าคำสอนที่เด็กได้ระบุลงไปในแบบฝึกหัดมันคือการสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดแบบใหม่ของเด็กในสังคมปัจจุบัน ที่กล้าคิดนอกเหนือจากตำราเรียนและใช้ความคิดของตนแทน ผมเห็นคำตอบของเด็กแล้วไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์ ด้วยไม่ทราบว่าเป็นเด็กนักศึกษา ระดับไหน มีพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาแข็งแรงหรือไม่ สถานศึกษาที่สังกัดเป็นโรงเรียนวัดหรือโรงเรียนเอกชน แต่ถ้าผมเป็นอาจารย์คนที่สอนเด็กคนนี้ ผมคงต้องเอาหัวตัวเองโขกกระดานดำ ศาสนานั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญคือมีศาสดา …

Read More

ร่วมเพศโดยไร้สติเป็นปาราชิกหรือไม่

“นายเกษมกล่าวว่าเริ่มทดสอบวิชาจิต โดยเฉพาะเรื่องฌานสมาบัติว่าจะหายไปหรือไม่ โดยครั้งแรกตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๖ ซึ่งเริ่มจากพระลูกวัดบางรูป โดยการลูบคลำก่อน  แต่ไม่รู้สึกอะไรและยังเข้าฌานได้ แต่หลังจากเริ่มทดสอบกับลูกศิษย์ ช่วงระยะหลังเริ่มรู้สึก เสื่อมจนไม่สามารถเข้าฌานได้ จากนั้นเกิดความรู้สึกละอายและเกรงกลัวเหมือนปุถุชนทั่วไป    ทำให้รู้ว่าฌานที่เคยมีหมดแล้วและไม่มีอะไรมาปกป้อง จึงได้แจ้งให้พระในวัดไปบอก  กรรมการวัดและลูกศิษย์ว่าไม่สามารถอยู่ในสมณเพศได้ ถ้าถามว่าจะกลับมาบวชอีกหรือไม่  ตนขอบอกว่าคณะสงฆ์ของสำนักสงฆ์แห่งนี้บอกว่าไม่มีความผิดตามที่ได้ไต่สวนไปก่อนหน้านี้ ตนก็สามารถที่จะกลับมาบวชใหม่ได้ ซึ่งสาเหตุของการกระทำการเสพเมถุนครั้งนี้ จะไม่โทษว่าถูกอะไรครอบงำ เรื่องการเสพเมถุนได้กระทำไปจริง เพราะเสพมาเป็น ๑๐ ครั้ง แต่ไม่ใช่ลักษณะเช่นนี้ มารู้ตัวอีกทีก็เมื่อรู้สึกเบาตัวแล้ว แต่ไม่รู้ว่าสำเร็จความใคร่หรือไม่ มีหลายครั้งที่เกิดอาการเช่นนี้ ที่ผ่านมาไม่รู้สึก    อะไรเลย แต่ครั้งนี้กลับรู้สึกหวาดกลัวไปต่างๆนานา จึงตัดสินใจลาสิกขา” (คัดจาก นสพ.ข่าวสด วันจันทร์ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ปีที่ ๒๔ ฉบับที่       ๘, ๘๑๘) อ่านข่าวแล้วรู้สึกมึนงงไปกับนายเกษม รู้สึกสับสนกับคณะสงฆ์ของสำนักสงฆ์   สามแยก เพชรบูรณ์ ที่ตัดสินว่าพระเกษม เสพเมถุนแล้วไม่ต้องอาบัติเป็นปาราชิก ทำให้ผมต้องรีบเปิดพระไตรปิฎกดูกับเขาเหมือนกัน …

Read More

บทบาทของพระในการป้องกันยาเสพติด

สื่อมวลชนนำเสนอข่าวว่า จับยาเสพติดอยู่เนื่อง ๆ ล่าสุดมีข่าวว่า “จับยาบ้าล้านเม็ด” ความว่า “เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง ผบ.ตร. พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.เรวัช  กลิ่นเกษร ผบช.ปส. และ พ.ต.ท.อนุรักษ์ ประดับมุข  รอง ผกก.๔ บก. สกส.บช.ปส. แถลงจับกุมแก็งค์ค้ายาเสพติดได้ผู้ต้องหา ๗ คน ทั้งหมดเป็นคนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย ของกลางยาบ้า ๑,๑๕๐,๐๐๐ เม็ด มูลค่าประมาณ ๓๔๕ ล้านบาท พล.ต.อ.สมยศ กล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายชัดเจนเกี่ยวกับการปราบปรามปัญหายาเสพติด ต้องพยายามลดความต้องการในประเทศให้มากที่สุด เพราะหากไม่มีความต้องการกลุ่มผลิตก็ไม่รู้จะผลิตไปขายให้ใคร” ปัญหายาเสพติดในประเทศดูเหมือนจะเบาบางลงจากการตรวจจับกุมของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มแข็ง แต่ก็ยังปรากฏข่าวสารการจับกุมล็อตใหญ่บ้างเล็กบ้าง มาโดยตลอด ทำอย่างไรจึงจะสามารถลดปริมาณความต้องการลง ดังที่ท่านผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวไว้ เป็นประเด็นสำคัญที่หน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ …

Read More