Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจากโฆษก พศ. (page 2)

ข่าวจากโฆษก พศ.

ข่าว / บทความ จาก ดร.สมชาย สุรชาตรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โฆษกประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม”

วันวิสาขบูชา  วันสำคัญของโลก ปีนี้ตรงกับวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘  พี่น้องชาวพุทธอยากให้วันวิสาขบูชามาถึงโดยไว เนื่องด้วยเป็นวันสำคัญที่สุดทางพระพุทธศาสนา คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังที่ทราบกันดีอยู่แล้ว  อีกทั้งหน่วยราชการและองค์กรชาวพุทธทั้งหลายต่างพร้อมเพรียงกันจัดเตรียมงานบุญกันยิ่งใหญ่ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมทั้งถือศีลปฏิบัติธรรมและประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อันเป็นการน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณของพระพุทธองค์ที่ทรงค้นพบสัจธรรมมาช่วยชาวโลกได้มีหนทางพ้นจากทุกข์ มีกิจกรรมหนึ่งที่ผมเห็นว่าเป็นของใหม่ แต่สำคัญไม่แพ้ของเก่า นั่นคือ การคัดเลือกแล้วดีเด่นทางพระพุทธศาสนา ประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีของชาวพุทธ แล้วมอบรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ผู้ได้รางวัลนี้คือบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาที่ดีงาม อันเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นไอดอล ผมเข้าใจว่า รางวัลเสาอโศก คงได้แนวคิดมาจากการที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้จัดทำเสาหินขึ้นถึง ๘๔,๐๐๐ ต้น  เพื่อเป็นตัวแทนของหลักธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ที่มีในพระพุทธศาสนา พี่น้องชาวพุทธที่เคยไปประเทศอินเดีย คงได้เห็นเสาอโศกที่มีหัวสิงห์อยู่บนเสา เงินรูปียังมีรูปเสาอโศก แสดงว่าเสาอโศกมีความสำคัญมากทางพระพุทธศาสนา ใครได้รับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม”  ย่อมไม่ธรรมดารางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม  มี ๙ ประเภท ดังนี้ ประเภทที่ ๑  นักธุรกิจประเภทที่ ๒  นักการศึกษา  …

Read More

ศีลห้ารักษากันอย่างไร

การประพฤติตามหลักศีล ๕ เป็นการควบคุมตนให้อยู่ในภาวะปกติทั้งกายวาจาใจ ได้แก่ ๑.    เว้นจากปาณาติบาต  ละเว้นการฆ่าการสังหาร ไม่ประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย๒.    เว้นจากอทินนาทาน ละเว้นการลักขโมยเบียดบังแย่งชิง ไม่ประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน๓.    เว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร  ละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ไม่ประทุษร้ายต่อของรักของหวงแหน อันเป็นการทำลายเกียรติภูมิและจิตใจ ตลอดจนทำวงศ์ตระกูลของเขาให้สับสน๔.    เว้นจากมุสาวาท ละเว้นการพูดเท็จโกหกหลอกลวง ไม่ประทุษร้ายเขาหรือประโยชน์       สุขของเขาด้วยวาจา๕.    เว้นจากสุราเมรัย  ไม่เสพเครื่องดองของมึนเมาสิ่งเสพติด  อันเป็นเหตุให้เกิดความประมาทมัวเมา  ก่อความเสียหายผิดพลาดเพราะขาดสติ เช่นทำให้เกิดอุบัติเหตุ แม้อย่างน้อยก็เป็นผู้คุกคามต่อความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยของผู้ร่วมสังคม (คัดจาก ธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม  โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ศีล ๕ นี้เป็นคุณธรรมพื้นฐานของพุทธศาสนิกชน  ซึ่งทุกคนมีอยู่แล้วในตน  บางคนมีครบทั้ง ๕ ข้อ บางคนมีครบบ้างไม่ครบทุกข้อบ้าง แล้วแต่บุญรักษา พอคนไหนศีลขาดก็ไปขอศีลกับพระ    เป็นเหตุให้พระภิกษุท่านต้องให้ศีลอยู่เนือง ๆ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  ให้ความสำคัญกับการรักษาศีล ๕ เป็นอย่างมาก  ท่านกล่าวว่าศีล ๕ …

Read More

หลักเกณฑ์การตั้งชื่อวัด

การสร้างวัดในพระพุทธศาสนา เมื่อผู้มีจิตศรัทธาได้รับอนุญาตให้สร้างวัดแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือ การขออนุญาตตั้งวัด เพื่อทำให้วัดที่ได้รับอนุญาตให้สร้างขึ้นเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย วัดที่ขออนุญาตจะต้องเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดนั้น มีเสนาสนะสิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง มีความเหมาะสมที่จะเป็นที่พำนักของพระภิกษุสงฆ์ แจ้งจำนวนพระภิกษุจำพรรษาไม่น้อยกว่า ๔ รูป  และให้เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นเจ้าอาวาสด้วย โดยต้องมีอายุ ๕ พรรษาขึ้นไป มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ ในการเสนอรายงานขอตั้งวัด จะต้องระบุชื่อวัดที่ขอตั้ง พร้อมชี้แจงเหตุผลประกอบในรายงานขออนุญาตตั้งวัดให้ชัดเจน กะทัดรัด เข้าใจง่าย มีความหมาย เพื่อให้การตั้งชื่อวัดเป็นไปแนวทางเดียวกัน มหาเถรสมาคมได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การตั้งชื่อวัดไว้ดังต่อไปนี้ ๑. ให้ตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน ตามนโยบายของมหาเถรสมาคม โดยให้ตัดคำว่า บ้าน”ออก ยกเว้นชื่อหมู่บ้านที่มีพยางค์เดียว ให้ใช้คำว่า บ้าน....”ได้ กรณีมีชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านแล้ว ให้พิจารณาชื่อวัดที่ผู้เสนอขอตั้งวัดเสนอมา๒. กรณีเสนอขอตั้งชื่อวัดตามชื่อภูเขา ถ้ำ หรืออื่น ๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป ให้พิจารณาตั้งชื่อวัดตามที่เสนอไว้๓. กรณีเสนอขอตั้งชื่อวัด ตามชื่อสกุลของผู้ที่ยกที่ดินให้สร้างวัด หรือเพื่อเป็นเกียรติแก่บิดา มารดา ของผู้ที่ยกที่ดินให้สร้างวัด หรือระลึกถึงผู้นำในการสร้างวัดให้พิจารณาตั้งชื่อวัดได้ ตามที่เสนอ๔. กรณีที่ดินที่ตั้งวัดเป็นที่ดินของส่วนราชการ ถ้าในหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินระบุชื่อวัด …

Read More

การปกครองคณะสงฆ์ไทย

คณะสงฆ์ไทย หมายถึง บรรดาพระภิกษุที่ได้รับบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ พระภิกษุมีศีล ๒๒๗ ข้อเป็นเครื่องกำกับวัตรปฏิบัติ พระภิกษุทุกรูปอยู่ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคม ซึ่งได้วางกฎมหาเถรสมาคมว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ไว้เป็นลำดับขั้นการปกครองและการปกครองคณะสงฆ์ทุกส่วนทุกชั้นมีเจ้าคณะมหานิกายและเจ้าคณะธรรมยุตปกครองบังคับบัญชาวัดและพระภิกษุสามเณรในนิกายนั้น เช่น คณะธรรมยุตมีเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุตปกครอง ส่วนคณะมหานิกายแบ่งการปกครองออกเป็น ๔ หน คือ เจ้าคณะใหญ่หนหลวง เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก  เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ซึ่งได้กระจายอำนาจการปกครองออกเป็นส่วน ๆ  ดังนี้ ส่วนที่ ๑ ภาค มีเจ้าคณะภาคดำเนินการปกครองคณะสงฆ์ในเขตภาคของตนให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม  ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชส่วนที่ ๒ จังหวัด มีเจ้าคณะจังหวัดปกครอง (เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร …

Read More