Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจากหนังสือพิมพ์ (page 9)

ข่าวจากหนังสือพิมพ์

“พระพรหมจริยาจารย์” เจ้าคณะใหญ่หนใต้ รับรางวัล “พระนักพัฒนาดีเด่น” ประจำปี 2557

ตรัง - “พระพรหมจริยาจารย์” เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ อ.เมือง จ.ตรัง ได้รับรางวัลพระนักพัฒนาสังคมดีเด่น ปี 2557 โดย ศอน.จังหวัดนครปฐม ต้นแบบคุณธรรม ความดีงามของพุทธศาสนิกชน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เพื่อเชิดชูเกียรติแก่พระผู้สร้างคุณูปการต่อสังคม และพระพุทธศาสนา วันนี้ (11 ก.ค.) ที่วัดกะพังสุรินทร์ (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ตรัง นายอมรเศรษฐ์ สุวรรณมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีถวายรางวัลเพื่อสดุดี เชิดชูเกียรติ คุณธรรม ความดีงามแด่พระสงฆ์ผู้บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ เป็นต้นแบบแห่งคุณธรรมความดีเป็นที่ประจักษ์ ด้วยรางวัลพระนักพัฒนาสังคมดีเด่น ประจำปี 2557 แด่ พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ สืบเนื่องจากคณะกรรมการสมาคมศูนย์ประสานงานองค์การเอกชน จังหวัดนครปฐม (ศอน.) ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนทำงานเพื่อพัฒนาสังคมส่วนรวม ไม่หวังผลตอบแทน และปัจจุบันมีสมาชิก 127 องค์กร ได้มีมติร่วมกันถวายรางวัลดังกล่าว แด่พระพรหมจริยาจารย์ …

Read More

อยุธยาแห่เทียนพรรษาทางน้ำสืบประเพณีวัฒนธรรมคึกคัก

พระนครศรีอยุธยา - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม “แห่เทียนพรรษาทางน้ำ” คลองลาดชะโด อำเภอผักไห่ เพื่อสืบประเพณีวัฒนธรรมคึกคัก นักท่องเที่ยวเข้าชมนับพันคน วันนี้ (11 ก.ค.) นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธี “แห่เทียนพรรษาทางน้ำ” นายนัทธี บ่อสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายปราโมทย์ ทรัพย์เย็น ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ พร้อมหัวหน้าหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนทั่วไปนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 1,000 คน เข้าร่วมที่คลองลาดชะโด อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครสรีอยุธยา กล่าวว่า การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยวันเข้าพรรษา และส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยในปีนี้มีเรือของประชาชนและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 142 ลำ เข้าร่วมพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา พร้อมตกแต่งอย่างสวยงามเพื่อเข้าร่วมประกวด โดยเรือทุกลำจะล่องไปตามคลองลาดชะโด มุ่งหน้าไปสู่ตลาดลาดชะโด ระยะทาง …

Read More

ทึ่งหลวงตาวัย 85 เรียนปริญญาโท มจร.

หลวงตาเจ้าอาวาสวัดดาวคะนอง วัย 85 ปี ขยันเรียนจนจบปริญญาตรีกำลังเรียนปริญญาโท ใจสู้เข้าหลักสูตรเข้มวิปัสสนาภาวนา 7 เดือนช่วงเข้าพรรษา หวังมีความรู้ใช้เผยแผ่วิธีการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องสู่ประชาชน เป็นแบบอย่างให้พระรุ่นใหม วันนี้( 11 ก.ค.)สมเด็จพระพุทธชินวงศ์(สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.)ในฐานะรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย(มจร.) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม เปิดเผยว่า เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2557 ทางหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา รุ่นที่ 9 ได้จัดส่งพระนิสิต ฆราวาส 77 รูป/คน ไปเข้าปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาติดต่อกันเป็นเวลา 7 เดือน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรดังกล่าว ที่มุ่งเน้นให้พระนิสิตที่ศึกษาครบหน่วยกิตการเรียนจำนวน 28 หน่วยกิตแล้ว จะต้องเข้าปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาติดต่อกันเป็นเวลา 7 เดือน จึงจะมีสิทธิ์ที่เสนอสอบวิทยานิพนธ์ได้ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กล่าวต่อไปว่า การเรียนเช่นนี้ถือว่า เป็นการฝึกพระนิสิตที่เข้มข้นมาก ซึ่งในครั้งนี้พบว่า มีพระนิสิตที่มีอายุมากที่สุดเข้าปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในหลักสูตรปริญญาโท นี้ด้วย คือ …

Read More

เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี นำรองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาสและเลขานุการ ในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรีเข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานในระหว่างวันที่ 13 – 19 กรกฎาคม นี้

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ที่ห้องประชุมธรรมอุทิศ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี พระครูวัชรสุวรรณาทร เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร เป็นประธานการประชุม ประเด็นสำคัญในวาระการประชุมเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาสและเลขานุการ ในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี คือการเตรียมจัดโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ของพระภิกษุนวกะบวชใหม่ในพรรษา ถวายเป็นพระราชกุศลของคณะสงฆ์ อำเภอเมืองเพชรบุรี เนื่องจากกุลบุตรผู้เข้าอุปสมบทในพระพุทธศาสนาช่วงพรรษามีจำนวนมาก แยกจำพรรษาอยู่ในวัดแต่ละวัด ซึ่งมีการอบรมสั่งสอนแนะนะแตกต่างกันไป โดยทุกวัดมีจุดประสงค์เดียวกัน เพื่อพัฒนากุลบุตรให้มีจิตใจสูงขึ้น ให้เกิดความรัก ความสามัคคี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นประชาชนของชาติที่มีคุณภาพต่อไป สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ทางคณะสงฆ์อำเภอเมืองเพชรบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพระภิกษุนวกะบวชใหม่ จึงได้ร่วมกันจัดโครงการโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ในระหว่างวันที่ 13 – 19 กรกฎาคม 2557 รวมระยะเวลา 7 วัน ที่ศาลา ธรรมอุทิศ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุสลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช ทรงเจริญพระชนมายุ …

Read More