Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจากหนังสือพิมพ์ (page 47)

ข่าวจากหนังสือพิมพ์

ปัญหาครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน

แนะรัฐบาลหากต้องการให้พระช่วยสอนไปในทิศทางใด แจ้งผ่านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อที่จะให้นำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมมหาเถรสมาคมต่อไป...

Read More

เชิญชมและทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ชาติภูมิสถาน ป.อ.ปยุตฺโต

มูลนิธิชาติภูมิ  ป.อ.ปยุตฺโต  ได้ก่อตั้งขึ้น  ณ  ชาติภูมิสถาน  ป.อ.ปยุตฺโต  ในท้องที่ตลาดอำเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี  

Read More