Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจากหนังสือพิมพ์ (page 12)

ข่าวจากหนังสือพิมพ์

ราชเทวีจัดงานถวายเทียนพรรษา

นางลักษณา โรจน์ธำรงค์ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี กทม. กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้ สำนักงานเขตราชเทวีได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2557 ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีไทย และร่วมใจกันสืบทอดให้คงอยู่ ตลอดจนเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย ทั้งยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวอีก โดยในวันที่ 7-8 ก.ค. 57 เวลา 10.00-18.00 น. จะมีพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ฝั่งเกาะพญาไท ส่วนวันที่ 9 ก.ค. 57 เวลา 08.30-12.00 น. จะมีพิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดดิสหงษาราม วัดทัศนารุณสุนทริการาม วัดอภัยทายาราม และวัดมะกอก จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวhttp://thainews.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=WNIOC5707040010004  

Read More

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2557

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ณ ที่ประดิษฐานพระพุทธมงคลมหาราช (เขาคอหงส์) สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้จัดบริการรถ รับ-ส่ง บริเวณหน้าหอศิลป์นครหาดใหญ่ เฉลิมพระเกียรติฯ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ สำหรับวันอาสาฬหบูชา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "วันพระธรรม" และ "วันพระสงฆ์" เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาประกาศพระธรรมจักร เป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์และเป็นวันที่บังเกิดมีพระสงฆ์ครบเป็นองค์พระรัตนตรัยครั้งแรกในโลก ในวันอาสาฬหบูชานี้ ชาวพุทธควรถือเป็นหน้าที่อันสำคัญยิ่งที่จะพึงประกอบการบูชาทั้งส่วนอามิสบูชา และปฏิบัติบูชา โดยเฉพาะการปฏิบัติบูชานั้น ควรปฏิบัติตนตามหลักธรรมในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อันได้แก่ มัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติสายกลาง คือ อริยมรรค 8 กล่าว โดยสรุปก็คือ ควรปฏิบัติตนให้มีศีล สมาธิ ปัญญา เมื่อปฏิบัติได้ดังนี้ ชื่อว่าได้บูชาพระพุทธองค์ ด้วยการบูชาอย่างยิ่ง สุธิดา …

Read More

จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 7-13 กรกฎาคม 2557 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จังหวัดได้มีการประชุมเตรียมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2557ระหว่างวันที่ 7-13 กรกฎาคม 2557 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานส่วนท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ของทุกปี เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งคือวันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 4 ประการ คือ ประการแรกเป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา ประการที่สองเป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงได้ปฐมสาวก ประการที่สามเป็นวันแรกที่พระสงฆ์เกิดขึ้นในโลก และประการที่สี่เป็นวันแรกที่เกิดรัตนะครบทั้งสามรัตนะ เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม …

Read More

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการถวายเทียนเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557

จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป พุทธสมาคมอำนาจเจริญ จัดโครงการถวายเทียนเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาทุกๆ ปี ทางจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดโครงการนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนตามวัดพร้อมกันทุกอำเภอ พร้อมทั้งถวายอาหารคาว หวานช่วงเพลแก่พระภิกษุ สามเณร ตามวัดต่างๆ ทั้ง 7 อำเภอ 10 วัด ในการนำเอาหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ไปดำเนินตามวิถีชีวิตประจำวัน เช่น วัดสำราญนิเวศ (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง, วัดบ่อชะเนง อำเภอหัวตะพาน, วัดป่าโนนเก่าห้วย อำเภอเสนางคนิคม, วัดอำนาจเจริญ อำเภอเมือง, วัดพระศรีเจริญ อำเภอหัวตะพาน, วัดอำนาจ อำเภอลืออำนาจ, วัดปัจฉิมวัน อำเภอพนา, วัดศรีใคร …

Read More