Breaking News
Home / องค์ความรู้ KM (page 2)

องค์ความรู้ KM

คู่มือการพัฒนาวัดสู่ความเป็นมาตรฐาน

คู่มือการพัฒนาวัดสู่ความเป็นมาตรฐาน โดย กองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   ดาวน์โหลดหนังสือ ดาวน์โหลด !!

Read More

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ๔๕ สำนัก พุทธศักราช ๒๕๕๔

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ๔๕ สำนัก พุทธศักราช ๒๕๕๔ โดย กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   ดาวน์โหลดหนังสือ ดาวน์โหลด !!

Read More

คู่มือศูนย์ปฏิบัติการพระวินยาธิการ

คู่มือศูนย์ปฏิบัติการพระวินยาธิการ โดย คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดาวน์โหลดหนังสือ ดาวน์โหลด !!

Read More

แผนการจัดการความรู้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

แผนการจัดการความรู้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  

Read More