Breaking News
Home / องค์ความรู้ (page 50)

องค์ความรู้

กัณฑ์ที่ ๔๓๘ โลกธาตุ โลกทิพย์ โดย พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

กัณฑ์ที่ ๔๓๘ โลกธาตุ โลกทิพย์ โดย พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต) วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๕ ตอนต้นของการภาวนาเราต้องหยุดความคิดก่อน เพราะความคิดของเราตอนนี้ถูกอวิชชาผลักดัน ถูกกิเลสตัณหาผลักดัน เหมือนรถที่วิ่งผิดทาง ต้องหยุดรถก่อนแล้วค่อยเลี้ยวกลับ พอหยุดความคิดได้แล้ว ขั้นต่อไปก็สั่งให้คิดไปในทางธรรมะ ทางอนิจจังทุกขังอนัตตา สงครามที่แท้จริงก็คือสงครามความคิดนี้เอง ระหว่างความคิดฝ่ายดีกับความคิดฝ่ายชั่ว ฝ่ายกิเลสกับฝ่ายธรรมะ ธรรมะกับกิเลสเป็นคู่ต่อสู้กันมาตลอด ถ้ากิเลสชนะโลกก็ร้อน ถ้าธรรมะชนะโลกก็ร่มเย็นเป็นสุขโลกที่พวกเราอยู่กันนี้มี ๒ โลก คือโลกธาตุกับโลกทิพย์ โลกธาตุก็คือโลกที่ร่างกายอยู่ โลกทิพย์ก็คือโลกที่ใจอยู่ ถ้าธรรมะเป็นฝ่ายชนะ โลกก็จะไม่มีสงครามใจก็จะร่มเย็นเป็นสุข ถ้ากิเลสเป็นฝ่ายชนะ โลกก็จะมีสงคราม มีการฆ่าฟันกัน ใจก็จะทุกข์วุ่นวายเดือดร้อน พวกเราอยู่ใน ๒ โลกนี้ ใจอยู่ในโลกทิพย์ ร่างกายอยู่ในโลกธาตุ โลกทิพย์เป็นโลกที่ถาวร โลกธาตุเป็นโลกชั่วคราว ร่างกายอยู่ได้ชั่วคราวก็หมดสภาพไป กลายเป็นดินน้ำลมไฟไป …

Read More

พัฒนาการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

พัฒนาการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  โดย  พระราชวรมุนี ป.ธ.๙, Ph.D กรรมการสภาการศึกษา (สกศ.) พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเป็นการจัดการศึกษาแผนกหนึ่งของคณะสงฆ์ที่ให้โอกาสแก่ศาสนทายาทให้มีความรู้ทางพระปริยัติธรรมคือ นักธรรม – บาลี ควบคู่ไปกับวิชาการสามัญคือ หลักสูตร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษานี้ จัดขึ้นโดยอาศัยสิทธิตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  ที่กำหนดไว้ว่า นอกเหนือจากรัฐ, เอกชน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิ์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  โดยคณะสงฆ์ได้ดำเนินการเพื่อให้ออกเป็นกฎกระทรวงเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘  แท้ที่จริงการศึกษาในรูปแบบบูรณาการคือนักธรรม-บาลี และวิชาสามัญเริ่มมีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ และ ๒๕๐๗  จนกระทั่งเป็นรูปแบบพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ซึ่งมีลำดับพัฒนาการดังนี้ …

Read More