Breaking News
Home / องค์ความรู้ / ประมวลคำสอน (page 8)

ประมวลคำสอน

กัณฑ์ที่ ๔๒๕ สักกายทิฐิ โดย พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

กัณฑ์ที่ ๔๒๕ สักกายทิฐิ โดย พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต) วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลาฟังธรรมแล้วไม่บรรลุก็เพราะขาดสมาธิ ถ้ามีสมาธิต้องบรรลุได้ ถ้าจิตยังไม่รวม จะเข้าไม่ถึงฐานของจิต ไม่ถึงรากของกิเลสตัณหา ไม่ถึงพระอริยสัจ ๔  ถ้าจิตรวมลงแล้ว เวลาได้ยินได้ฟังธรรม จะถอดถอนกิเลสได้ทันที อย่างพระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ที่ได้บำเพ็ญศีลสมาธิมาเต็มที่แล้ว แต่ท่านไม่มีปัญญา ไม่รู้ไตรลักษณ์ คืออนิจจังทุกขังอนัตตา เพราะไม่มีใครรู้ไม่มีใครสอนมาก่อน พอพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา สักกายทิฐิที่เป็นกิเลสฝังลึกอยู่ในใจ ก็จะถูกถอนขึ้นมาทันที สักกายทิฐิคือการเห็นว่าขันธ์ ๕ คือร่างกาย เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นตัวเราของเรา พอทรงแสดงว่าขันธ์ ๕ เป็นอนิจจัง ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ถ้าไปยึดไปติด …

Read More

กัณฑ์ที่ ๔๒๔ ธรรมะเป็นอาหารใจ โดย พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

กัณฑ์ที่ ๔๒๔  ธรรมะเป็นอาหารใจ โดย พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต) วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ วิถีชีวิตของพวกเรากำลังทำลายโลกกัน มีนักวิทยาศาสตร์ได้คำนวณไว้ว่า ถ้ามนุษย์ใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปอีกไม่นาน จะถึงจุดที่แก้ไขไม่ได้ ธรรมชาติจะถูกทำลายหมด จะทำให้มนุษย์อยู่ไม่ได้ ความสุขทางโลกเป็นความสุขที่จะทำลายพวกเรา แต่ความสุขทางธรรมจะไม่ทำลาย ในยุคที่วิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญก้าวหน้า โลกมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ เช่นป่าไม้เป็นต้น ในหนังสือของพระอาจารย์ทุยท่านก็เล่าว่า สมัยที่หลวงปู่มั่นฯออกปฏิบัติ มีประชากรในประเทศไทยอยู่ประมาณ ๑๘ ล้านคน ป่าไม้ยังมีอยู่มาก เวลานี้มีประชากรประมาณ ๖๓ ล้านคน ป่าไม้มีเหลือไม่มาก กำลังลดลงไปเรื่อยๆ เพราะวิถีชีวิตของพวกเราจะทำลายทรัพยากรธรรมชาติไปเรื่อยๆ เช่นน้ำมัน ถ่านหิน แร่ธาตุต่างๆ แล้วก็ทำให้มลภาวะเป็นพิษทางอากาศ ทางน้ำ ทางดิน อย่างในประเทศญี่ปุ่น ที่เกิดแผ่นดินไหวและสึนามิ ทำให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เสียหาย แผ่กัมมันตภาพรังสีออกมา ประชาชนที่อยู่ในรัศมี ๒๐ …

Read More

กัณฑ์ที่ ๔๒๓ สนใจใฝ่ธรรม โดย พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

กัณฑ์ที่ ๔๒๓ สนใจใฝ่ธรรม โดย พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต) วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔ ยินดีที่ทุกคนมีความสนใจใฝ่ธรรม เพราะไม่มีอะไรมีคุณค่า เป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจ ยิ่งกว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า เพราะมีธรรมะเท่านั้น ที่ทำให้พวกเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ และพบความสุขอย่างแท้จริงและถาวร ที่วิธีดับทุกข์และสร้างความสุขต่างๆของโลกทำไม่ได้ เช่นการสร้างความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ จากลาภยศสรรเสริญ ที่ให้ความสุขในขณะที่ได้สัมผัส แล้วก็จางหายไปเหมือนควันไฟ เหลือแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยว ความหิวความอยากความทุกข์ต่างๆ ที่ทำให้ต้องไปหาความสุขใหม่อีก แต่ไม่มีอะไรในโลกนี้ ที่จะดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้ นอกจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น การใฝ่ธรรมยินดีในธรรมจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เป็นคุณเป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจอย่างแท้จริง อย่าให้ความยินดีในธรรมหายไปจากใจ ด้วยการศึกษาธรรมะ ฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ เวลาว่างจากภารกิจการงานอื่นๆ แทนที่จะดูหนังฟังเพลง ที่ให้ความสุขชั่วคราว แต่ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจเลย ถ้าได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้ว จะเข้าใจธรรมะ จะสามารถปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้อง และบรรลุผลได้อย่างแน่นอน เหตุและผลเป็นของคู่กัน เหตุทำให้เกิดผล ถ้าเจริญเหตุที่ถูก ก็จะได้ผลที่ถูก …

Read More

กัณฑ์ที่ ๔๒๒ ผึ้งแตกรัง โดย พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

กัณฑ์ที่ ๔๒๒ ผึ้งแตกรัง  โดย พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต) วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔ วันนี้เหมือนผึ้งแตกรัง เวลาครูบาอาจารย์จากไปแต่ละครั้งนี่ ผึ้งที่เกาะอยู่กับครูบาอาจารย์ก็แตกรัง หารังใหม่กัน ก็ยังดีที่ท่านบอกว่ามีรังใหม่อยู่ที่ไหนบ้าง ไม่อย่างนั้นจะเสียเวลาหากัน ถ้าท่านไม่บอกก็จะไม่แน่ใจ ถ้าได้ยินจากหลายกระแสก็จะเกิดการสับสนได้ ถ้าท่านเป็นคนพูดเอง ก็จะตัดความลังเลสงสัยไปได้ พวกเราควรเอาการจากของท่านไปนี้มาสอนใจ ว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน ไม่มีที่พึ่งใดที่จะดีเท่ากับตัวเราเอง ถ้าพึ่งผู้อื่นแล้วเขาจากเราไป เราก็จะลำบาก แต่ที่พึ่งที่อยู่ในใจเรานี้ จะอยู่กับเราไปตลอด ไม่ว่าเราจะไปไหนจะมีที่พึ่งเสมอ จึงควรพยายามสร้างที่พึ่งให้เกิดขึ้นภายในใจให้ได้ ในขณะที่ยังสามารถทำได้ เพราะถ้าร่างกายนี้เป็นอะไรไปแล้ว จะไม่สามารถปฏิบัติได้ ก็จะขาดที่พึ่ง ไปข้างหน้าก็ไม่รู้ว่า จะได้ไปพบที่พึ่งที่แท้จริงนี้อีกเมื่อไหร่ จึงควรสร้างสรณะขึ้นมาภายในใจตั้งแต่บัดนี้ไป ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ของครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือ ให้ยึดคำสอนของท่านเป็นอาจารย์ เพราะคำสอนไม่ได้ตายตามท่านไป ดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า “ธรรมวินัยที่ตถาคตตรัสไว้ชอบนี้แล จะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไป” คำสอนของหลวงตานี้ ก็จะเป็นอาจารย์แทนหลวงตาต่อไป …

Read More