Breaking News
Home / องค์ความรู้ / ประมวลคำสอน (page 3)

ประมวลคำสอน

กัณฑ์ที่ ๔๔๕ พระธุดงค์ โดย พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

กัณฑ์ที่ ๔๔๕ พระธุดงค์ โดย พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต) วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ สิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมที่เราอยู่นี้ มีผลต่อความรู้สึก ถ้าอยู่ที่สุขที่สบายก็จะไม่มีปัญหา ไม่มีอะไรกระตุ้นให้ปรับใจ ถ้าอยู่ที่เคยชินใจจะไม่เดือดร้อน ถ้าอยู่ที่ไม่เคยชิน ที่ยากลำบาก ใจจะเดือดร้อน จะอยากอยู่แบบสภาพเดิม พระธุดงค์จึงต้องย้ายที่ปฏิบัติอยู่เรื่อยๆ พอเกิดความเคยชิน เช่นไม่กลัว ก็จะเปลี่ยนที่ใหม่ เพื่อดูว่ายังมีความกลัวหรือไม่ เวลาอยู่ที่เคยชินแล้ว จะรู้ว่าไม่มีอะไรน่ากลัว ก็ต้องไปหาที่ใหม่ที่น่ากลัว ถ้ายังมีความกลัวอยู่ก็ยังต้องแก้ ถ้าไม่กลัว รู้สึกเฉยๆ แก้ความกลัวได้แล้ว จะเปลี่ยนที่ก็ได้ ไม่เปลี่ยนก็ได้ ถ้าความกลัวหายไปด้วยปัญญาด้วยการปฏิบัติ ก็จะหายอย่างถาวร ถ้าหายด้วยความเคยชิน ก็จะไม่หายอย่างถาวร ถ้าหายด้วยการพิจารณา ความไม่เที่ยงของร่างกาย ว่าเกิดมาแล้วก็ต้องตาย เวลาเกิดความกลัวมากๆจะทุกข์มาก ก็ต้องพิจารณาว่าร่างกายต้องตาย ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมตาย ยอมรับความจริง ถ้ายอมรับความจริง …

Read More

กัณฑ์ที่ ๔๔๔ ทำใจให้ถูกต้อง โดย พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

กัณฑ์ที่ ๔๔๔ ทำใจให้ถูกต้อง โดย พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต) วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ธรรมะเป็นประโยชน์กับจิตใจมาก ถ้าไม่มีธรรมะใจจะไม่มีที่พึ่ง เวลาเกิดความทุกข์จะไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร แทนที่จะดับความทุกข์ กลับสร้างความทุกข์เพิ่มมากขึ้น เพราะความหลง ไม่รู้วิธีการดับทุกข์ที่แท้จริง แทนที่จะระงับเหตุของความทุกข์ กลับไปเสริมเหตุของความทุกข์ ความทุกข์ก็เลยเพิ่มมากขึ้น เช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ก็อยากจะหาย ยิ่งอยากจะหายก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ เพราะความทุกข์ใจเกิดจากความอยากให้โรคภัยไข้เจ็บหาย อยากไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย แต่ไม่เคยศึกษาความจริงของร่างกายว่า มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา เป็นเงาตามตัว ร่างกายของทุกคนมีโรคติดตามมา ๓ ชนิดด้วยกัน คือ ๑. เป็นแล้วหายเอง จะรักษาหรือไม่รักษาก็หาย ๒. เป็นแล้วถ้ารักษาก็หาย ถ้าไม่รักษาก็ไม่หาย ๓. เป็นแล้วรักษาก็ไม่หาย ไม่รักษาก็ไม่หาย เป็นความจริง เป็นสัจธรรม ที่พวกเรามองไม่เห็นหรือไม่ยอมมองกัน เวลาเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วย …

Read More

กัณฑ์ที่ ๔๔๓ ปัญหาของพวกเรา โดย พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

กัณฑ์ที่ ๔๔๓ ปัญหาของพวกเรา โดย พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต) วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถ้าได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม เวลามีปัญหาจะรู้จักวิธีแก้ ปัญหาของพวกเราก็คือความไม่สบายใจ ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเกิดจากความอยากต่างๆ คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรส ความอยากมีอยากเป็น ความอยากไม่มีอยากไม่เป็น ถ้าเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะเกิดกับใครก็ตาม พระเจ้าแผ่นดินหรือขอทาน ก็จะไม่สบายใจเหมือนกันหมด เพราะการเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือขอทาน ไม่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ จะไม่ให้เกิดขึ้นก็ต้องหยุดความอยาก ต้องรู้ว่าความไม่สบายใจเกิดจากความอยากของเราเอง ต้องมีเครื่องมือที่จะหยุดความอยาก เพราะความอยากเป็นเหมือนรถที่กำลังวิ่งอยู่ ถ้าอยากหยุดรถก็ต้องมีเบรก ถ้าไม่มีเบรกก็จะหยุดไม่ได้ ถึงแม้จะรู้ว่าไม่สบายใจเพราะความอยาก แต่ก็หยุดความอยากไม่ได้ เพราะไม่มีกำลังที่จะต่อสู้กับความอยาก พระพุทธเจ้าจึงทรงประทานเครื่องมือให้กับพวกเรา ตั้งแต่ขั้นอนุบาลขึ้นไปเลย ขั้นทานคือการให้ ขั้นศีลคือการรักษากายวาจา ไม่ให้ทำอะไรที่เกิดความเสียหายแก่ตนเองและแก่ผู้อื่น และขั้นภาวนาเป็นขั้นสูงสุด ก่อนที่จะไปถึงขั้นภาวนาได้ ต้องมีขั้นศีลสนับสนุน ขั้นศีลก็ต้องมีทานสนับสนุน ถ้ายังไม่ใจบุญ ยังโลภ ยังอยากได้เงินทองมากๆ ก็จะรักษาศีลยาก ถ้าใจบุญชอบให้ …

Read More

กัณฑ์ที่ ๔๔๒ หนังสือธรรมะ โดย พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

กัณฑ์ที่ ๔๔๒ หนังสือธรรมะ โดย พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต) วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ หนังสือธรรมะนี้เป็นสื่อเผยแผ่ธรรมะที่ดี สมัยพระพุทธกาลนี้ต้องเหนื่อยหน่อย เพราะไม่มีหนังสือ พระพุทธเจ้าทรงต้องแสดงธรรมวันละ ๓ ถึง ๔ ครั้ง ตอนบ่ายทรงแสดงธรรมให้กับศรัทธาญาติโยม ตอนค่ำทรงแสดงธรรมให้กับพระภิกษุสามเณร ตอนดึกทรงแสดงธรรมให้แก่เทวดา ตอนเช้าก่อนสว่างก็ทรงเล็งญาณดูว่าจะทรงไปโปรดผู้ใดดี สมัยนี้ส่งหนังสือไปแทนได้ ถ้าอยากได้ก็เขียนจดหมายมาขอ บางทีก็เดินทางมารับเอง หนังสือธรรมะนี้เป็นเหมือนแผนที่ เป็นป้ายบอกทางไปสู่มรรคผลนิพพาน ไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ไปสู่ความสุขที่ถาวร ถ้าไม่มีหนังสือธรรมะนำทาง พวกเราจะไม่มีโอกาสไปสู่พระนิพพานได้ด้วยตนเอง ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ มาประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลก สัตว์โลกทั้งหลายก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆ ไม่มีวันสิ้นสุด จนกว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้พระธรรม ที่จะพาสัตว์โลกให้ไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด พอตรัสรู้แล้วก็อยู่ที่พระองค์ว่าจะทรงมีพระวิริยะขวนขวายหรือไม่ ถ้าไม่ขวนขวายที่จะเผยแผ่สั่งสอนธรรมให้แก่ผู้อื่น ก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาปรากฏให้โลกได้กราบไหว้บูชา ได้ยึดเป็นสรณะ ก็จะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าไป พระพุทธเจ้านี้มีอยู่ ๒ ประเภทคือ …

Read More