Breaking News
Home / หนังสือเวียน

หนังสือเวียน

รายชื่อวัดที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ “โครงการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายชื่อวัดที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ "โครงการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ"  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วัดละ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) จำนวน ๑๓ วัด Download รายชื่อวัดได้ที่นี้

Read More

เผยแพร่เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ของ พศ.

  ลำดับ ชื่อไฟล์-วิทยากร ลิงค์  1 1.นางสาวรุ่งวิไล โคตรสาลี  คลิกที่นี่  2  นางสาววลัยรัตน์ ศรีเชียงพิมพ์  คลิกที่นี่  3  พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง  คลิกที่นี่  4  ร่าง พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ....  คลิกที่นี่  5  นางสาวมลฤดี อภิชนาพงศ์  คลิกที่นี่  6  การสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร  คลิกที่นี่  7  ข้อสังเกตุจากการตรวจสอบงบการเงิน พศ.  คลิกที่นี่

Read More

ขอให้ พศจ. ตรวจสอบข้อมูลวัดที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัดฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

งบบูรณะฯทั่วไป ปี พ.ศ.๒๕๖๒  คลิกที่นี่ งบบูรณะพระอารามหลวง (ทั่วประเทศ)  คลิกที่นี่ งบบูรณะฯภาคใต้ ปี ๒๕๖๒  คลิกที่นี่ งบบูรณะพระอารามหลวง (ภาคใต้)  คลิกที่นี่

Read More

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)เปลี่ยนเป็นสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เปลี่ยนเป็นสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)               ด้วยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีบทบัญญัติให้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เปลี่ยนเป็นสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) รวมทั้งเปลี่ยนแปลงผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาฯ และมีภารกิจในการเป็นหน่วยงานกลางของของระบบรัฐบาลดิจิทัล ทำหน้าที่ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณชน และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รายละเอียดตามพระราชกฤษฎีกาที่อ้างถึง ซึ่งสามารถดาว์นโหลดได้ที่ www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/033/8.PDF โดยสามารถเปรียบเทียบภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสำนักรัฐบาลอิเล็คทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) และ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้ ดังนั้น สพร.จึงขอแจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน จากเดิม “สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)” เป็น “สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)” ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ …

Read More