Breaking News
Home / ฟังธรรมกับ พศ. (page 4)

ฟังธรรมกับ พศ.

ความไม่มีศีลทำให้จิตใจเศร้าหมอง

ธรรมะในนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ความไม่มีศีลทำให้จิตใจเศร้าหมอง {mp3}DhammaWord-11/13{/mp3} Download

Read More

ผู้อ่อนน้อมต่อผู้ควรอ่อนน้อม จักเกิดในตระกูลสูง

ธรรมะในนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ผู้อ่อนน้อมต่อผู้ควรอ่อนน้อม จักเกิดในตระกูลสูง {mp3}DhammaWord-11/14{/mp3} Download

Read More

ผู้ไม่อ่อนน้อมต่อผู้ควรได้รับความอ่อนน้อม จักเกิดในชาติตระกูลต่ำ

ธรรมะในนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ผู้ไม่อ่อนน้อมต่อผู้ควรได้รับความอ่อนน้อม จักเกิดในชาติตระกูลต่ำ {mp3}DhammaWord-11/15{/mp3} Download

Read More

ผู้พรั่งพร้อมด้วยสมบัติสมบูรณ์บริบูรณ์เกิดแต่กรรมคือการบริจาค

ธรรมะในนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ผู้พรั่งพร้อมด้วยสมบัติสมบูรณ์บริบูรณ์เกิดแต่กรรมคือการบริจาค {mp3}DhammaWord-11/16{/mp3} Download

Read More