Breaking News
Home / ฟังธรรมกับ พศ. (page 3)

ฟังธรรมกับ พศ.

ผลของกรรมเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

ธรรมะในนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ผลของกรรมเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา {mp3}DhammaWord-11/09{/mp3} Download

Read More

พึงละความยึดมั่นในผลของกรรมทั้งปวง

ธรรมะในนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พึงละความยึดมั่นในผลของกรรมทั้งปวง {mp3}DhammaWord-11/10{/mp3} Download

Read More

ผู้ไม่เบียดเบียนเป็นผู้มีอายุยืน

ธรรมะในนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ผู้ไม่เบียดเบียนเป็นผู้มีอายุยืน {mp3}DhammaWord-11/11{/mp3} Download

Read More

ผู้มีศีลจิตใจจักเบิกบานผิวพรรณผ่องใส

ธรรมะในนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ผู้มีศีลจิตใจจักเบิกบานผิวพรรณผ่องใส {mp3}DhammaWord-11/12{/mp3} Download

Read More