Breaking News
Home / องค์ความรู้ / หลักสูตรพัฒนาบุคลากร / เอกสารทางวิชาการ หลักสูตรพัฒนาบุคลากร ฯ เตรียมอำนวยการระดับต้น รร.ตรัง (วันที่ ๑๒-๒๒ ธ.ค.๕๗)

เอกสารทางวิชาการ หลักสูตรพัฒนาบุคลากร ฯ เตรียมอำนวยการระดับต้น รร.ตรัง (วันที่ ๑๒-๒๒ ธ.ค.๕๗)

เอกสารทางวิชาการ หลักสูตรพัฒนาบุคลากร ฯ เตรียมอำนวยการระดับต้น รร.ตรัง (วันที่ ๑๒-๒๒ ธ.ค.๕๗)

@@ การขับเคลื่อน
@@ การบริหารยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ-สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
@@ การประเมินผลการปฏิบัติราชการแนวใหม่
@@ คุณเป็นคนแบบไหน
@@ PKM
@@ จิตวิทยาการพัฒนาจิต สำหรับ 14 ธ.ค. 57
@@ การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
@@ การเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานสู่ความ
@@ cgd2010_483
@@ การบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
@@ วินัยข้าราชการ