Breaking News

Daily Archives: Tuesday, 15 September 2020

เอกสารการสมัครคัดเลือกตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

เอกสารการสมัครคัดเลือกตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง - ใบสมัครคัดเลือกตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง คลิกที่นี่ - แบบฟอร์มวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในการพัฒนางานในตำแหน่งที่สมัคร คลิกที่นี่ - แบบแสดงผลงาน คลิกที่นี่

Read More

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือน เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือน เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง คลิกที่นี่

Read More