Breaking News

Daily Archives: Wednesday, 9 September 2020

ประกาศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

Read More

สำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา งวดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

สำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา งวดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓  ดังนี้ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ลำดับที่   ๑ – ๑๐ ลำดับที่   ๑๑ – ๒๐ ลำดับที่   ๒๑ – ๓๐ ลำดับที่   ๓๑ – ๔๐ ลำดับที่   ๔๑ – ๕๐ ลำดับที่   ๕๑ – ๖๐ ลำดับที่   ๖๑ – ๗๐ ลำดับที่   ๗๑ – ๘๐ ลำดับที่   ๘๑ – ๙๐ ลำดับที่   ๙๑ – …

Read More

เทศน์กัณฑ์มหาราช ๖๙ พระคาถา

เทศน์กัณฑ์มหาราช ๖๙ พระคาถา โดย พระครูวิธานธรรมปรีชา วัดดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๕ - ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม #เทศน์กัณฑ์มหาราช๖๙พระคาถา ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ และบูชากัณฑ์เทศน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา ชื่อบัญชี : เงินทุนจัดสร้างพุทธมณฑล (ออมทรัพย์) ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรเกษม ๙๑ (อ้อมน้อย) ๗๓๒-๑-๐๓๓๗๗-๕ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐-๒๔๔๑-๗๙๖๕-๖ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Read More

เทศน์กัณฑ์สักกบรรพ ๔๓ พระคาถา

เทศน์กัณฑ์สักกบรรพ ๔๓ พระคาถา โดย พระมหากรวิก อหึสโก วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๕ - ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม #เทศน์กัณฑ์สักกบรรพ๔๓พระคาถา ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ และบูชากัณฑ์เทศน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา ชื่อบัญชี : เงินทุนจัดสร้างพุทธมณฑล (ออมทรัพย์) ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรเกษม ๙๑ (อ้อมน้อย) ๗๓๒-๑-๐๓๓๗๗-๕ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐-๒๔๔๑-๗๙๖๕-๖ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Read More