Breaking News

Daily Archives: Saturday, 5 September 2020

เทศน์กัณฑ์หิมพานต์ ๑๓๔ พระคาถา

เทศน์กัณฑ์หิมพานต์ ๑๓๔ พระคาถา โดย พระมหาเรวัตร อาวุธปญฺโญ วัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๕ - ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม #เทศน์กัณฑ์หิมพานต์๑๓๔พระคาถา ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ และบูชากัณฑ์เทศน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา ชื่อบัญชี : เงินทุนจัดสร้างพุทธมณฑล (ออมทรัพย์) ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรเกษม ๙๑ (อ้อมน้อย) ๗๓๒-๑-๐๓๓๗๗-๕ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Read More

เทศน์กัณฑ์ทศพร ๑๙ พระคาถา โดย พระราชธรรมวาที วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร

เทศน์กัณฑ์ทศพร ๑๙ พระคาถา โดย พระราชธรรมวาที วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๕ - ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม #เทศน์กัณฑ์ทศพร๑๙พระคาถา ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ และบูชากัณฑ์เทศน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา ชื่อบัญชี : เงินทุนจัดสร้างพุทธมณฑล (ออมทรัพย์) ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรเกษม ๙๑ (อ้อมน้อย) ๗๓๒-๑-๐๓๓๗๗-๕ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐-๒๔๔๑-๗๙๖๕-๖ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Read More

พิธีเปิดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ

วันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓ เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดมีพระบัญชามอบ สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์เป็นประธานเปิดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๕ - ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติและร่วมฟังเทศน์มหาชาติ “มหาเวสสันดรชาดก” ๑๓ กัณฑ์ การนี้ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก เข้าร่วมพิธี …

Read More

เทศน์กัณฑ์คาถาพัน โดย พระครูพิพิธธรรมภาณ วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร

เทศน์กัณฑ์คาถาพัน โดย พระครูพิพิธธรรมภาณ วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๕ - ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม #เทศน์กัณฑ์คาถาพัน ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ และบูชากัณฑ์เทศน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา ชื่อบัญชี : เงินทุนจัดสร้างพุทธมณฑล (ออมทรัพย์) ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรเกษม ๙๑ (อ้อมน้อย) ๗๓๒-๑-๐๓๓๗๗-๕ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐-๒๔๔๑-๗๙๖๕-๖ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Read More