Breaking News

Daily Archives: Wednesday, 2 September 2020

เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ

ขอเชิญร่วมงาน เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๕ - ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ และบูชากัณฑ์เทศน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา ชื่อบัญชี : เงินทุนจัดสร้างพุทธมณฑล (ออมทรัพย์) ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรเกษม ๙๑ (อ้อมน้อย) ๗๓๒-๑-๐๓๓๗๗-๕ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐-๒๔๔๑-๗๙๖๕-๖ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว 🔴 แผนที่การเดินทางมายัง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ พุทธมณฑล ถนน พุทธมณฑลสาย ๔ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม …

Read More

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๗ เรื่อง

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๗ เรื่อง

Read More

พระมหาโสภณ สุธีโร วัดบางรักใหญ่ พร้อมด้วย นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม. รองผู้อานวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ในรายการ “พูดตรงประเด็น”

พระมหาโสภณ สุธีโร วัดบางรักใหญ่ พร้อมด้วย นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม. รองผู้อานวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ในรายการ "พูดตรงประเด็น" ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ ประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๕ - ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ และบูชากัณฑ์เทศน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา ชื่อบัญชี : เงินทุนจัดสร้างพุทธมณฑล (ออมทรัพย์) ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรเกษม ๙๑ (อ้อมน้อย) ๗๓๒-๑-๐๓๓๗๗-๕ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐-๒๔๔๑-๗๙๖๕-๖ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Read More

การประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวง ศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วมประชุม ในการนี้ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการ, โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายสาโรจน์ กาลศิริศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เข้าร่วมประชุม ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Read More