Breaking News
Home / 2020 / March / 12

Daily Archives: Thursday, 12 March 2020

กิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) ทำให้ประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทย ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชน พร้อมทั้งควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จึงได้มีข้อสั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประสานวัด ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) อันส่งผลกระทบต่อคณะสงฆ์และประชาชน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของรัฐบาล โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อนำร่องการจัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) จำนวน 7 วัด โดยกำหนดการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 …

Read More

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รุ่นที่ ๔

วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รุ่นที่ ๔ ในการนี้ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ร่วมพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยครูแนะแนวและนักวิชาการศาสนศึกษา ประจำกลุ่มโรงเรียนที่ ๑,๒,๓,๔,๑๒,๑๓ และกลุ่มที่ ๑๔ ทั้งสิ้น ๑๐๕ รูป/คน จัดอบรมขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเดอะ รอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ภาพ:ข่าว

Read More