Breaking News
Home / 2020 / March / 11

Daily Archives: Wednesday, 11 March 2020

สมเด็จพระสังฆราช โปรดให้ไวยาวัจกรจัดกัปปิยกัณฑ์เท่าจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) เป็นทุนประเดิมในการจัดหาหน้ากากอนามัย ประทานแก่พระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ

วันอังคาร ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออกตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) ผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เฝ้า ในโอกาสที่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช โปรดให้ไวยาวัจกรจัดกัปปิยกัณฑ์เท่าจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) เป็นทุนประเดิมสำหรับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดหาหน้ากากอนามัย ประทานแก่พระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานพระดำริในการประทานกัปปิยกัณฑ์เพื่อจัดหาหน้ากากอนามัย นับแต่มีสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานในอากาศ และเริ่มการระบาดของโรค COVID-19 ความปรากฏดังหนังสือที่ สสร.๐๖๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แจ้งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตอนหนึ่งว่า “ตามที่ เกิดโรคระบาดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศสูงเกินมาตรฐาน จนอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ความทราบตามข่าวสารที่ปรากฏแล้ว นั้น …

Read More

การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เข้าร่วมประชุม ในการนี้ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม ณ อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Read More