Breaking News
Home / 2020 / March / 10

Daily Archives: Tuesday, 10 March 2020

การประชุมเรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมเรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการแล้วข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลังที่ ๒

Read More