Breaking News
Home / 2020 / February / 19

Daily Archives: Wednesday, 19 February 2020

ใบสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2563

แบบใบสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2563

Read More

แม่กองบาลีสนามหลวง และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ณ วัดดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี และวัดธรรมามูล จังหวัดชัยนาท

วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) กรรมการมหาเถรสมาคม, แม่กองบาลีสนามหลวง พร้อมด้วย นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ณ วัดดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี และวัดธรรมามูล จังหวัดชัยนาท โดยจังหวัดสุพรรณบุรีนั้น มีนักเรียนส่งสอบ ตั้งแต่ ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๔ จำนวน ๙๒ รูป และบาลีศึกษา ๑ คน รวม ๙๓ รูป/คน ส่วนจังหวัดชัยนาทนั้น มีนักเรียนส่งสอบ ตั้งแต่ ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๔ จำนวน ๑๑๗ …

Read More